ERP Odoo

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ERP Odoo by Mind Map: ERP Odoo

1. Resources

1.1. Project Manager

1.2. Team Members

1.3. Budget

1.4. Assets

2. Scope

2.1. What is included

2.2. What is excluded

3. Schedule

3.1. Project Start

3.1.1. Project specifications

3.1.2. End User requirements

3.1.3. Action points sign-off

3.2. Phase 1

3.2.1. Top Priorities

3.2.1.1. CRM

3.2.1.1.1. Đưa nhân sự sale, support vào hết

3.2.1.1.2. Setup hệ thống automation marketing hoạt động

3.2.1.1.3. Bàn với Đạt về cơ cấu lưu trữ khách hàng (tên nhóm, tên tag, định nghĩa v.v...)

3.2.1.1.4. import data khách hàng vào

3.2.1.2. Helpdesk

3.2.1.2.1. Tiếp nhận yêu cầu

3.2.1.2.2. Phân công xử lý

3.2.1.2.3. tracking

3.2.1.2.4. Chấm điểm hiệu suất

3.2.1.3. Tài liệu - quy trình

3.2.1.3.1. liên quan đến task odoo đang làm thôi

3.2.1.3.2. làm tới đâu note document tới đó, up lên

3.2.1.3.3. dự tính là workplace, mỗi tuần / tháng đưa vô odoo 1 lần

3.2.1.4. tài chính (liên quan sale, support)

3.2.1.4.1. khách hàng đó thuộc về ai? lưu trữ ghi nhận

3.2.1.4.2. ghi nhận doanh số từng saleman

3.2.1.4.3. định ra được mục tiêu doanh số tháng của từng saleman, ghi nhận thành tích từng tháng

3.2.1.4.4. ghi nhận được support nào được giao task nào

3.2.1.4.5. ghi nhận kết quả (hoàn thành, trễ, bị complain)

3.2.2. Medium Priorities

3.2.3. Low Priorities

3.3. Phase 2

3.3.1. Top Priorities

3.3.2. Medium Priorities

3.3.3. Low Priorities

3.4. Phase 3

3.4.1. Top Priorities

3.4.2. Medium Priorities

3.4.3. Low Priorities

4. Constraints

4.1. Budget

4.1.1. Materials

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. Deadline

4.3. Requirements

5. Overview

5.1. Motivation

5.1.1. Hệ thống hóa lên ERP

5.2. Goals

5.2.1. Nhân sự, marketing, sale, support, và liên kết với tài chính

5.3. Deliverables