ความรู้พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม จิ๊กซอปริศนา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ความรู้พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม จิ๊กซอปริศนา by Mind Map: ความรู้พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม  จิ๊กซอปริศนา

1. ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ช่วยให้เด็กประหยัดเวลาเรียนโดยใช้เวลาน้อยแต่เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น

3. นวัตตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่กระทำซึ่งเกิดจากการใช้ความรู้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ในที่นี้อาจจะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ แนวคิด หรือกระบวนการ ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา

3.1. องค์ประกอบของนวัตกรรม

3.1.1. ความใหม่

3.1.2. ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ

3.1.3. การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์

3.2. กระบวนการนวัตกรรม

3.2.1. การค้นหา

3.2.2. การเลือกสรร

3.2.3. การนำไปปฏิบัติ

3.2.3.1. การรับ

3.2.3.2. การปฏิบัติ

3.2.3.3. การนำเสนอ

3.2.3.4. การรักษาสภาพ

3.2.3.5. การเรียนรู้

3.3. ประเภทของนวัตกรรม

3.3.1. การเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์หรือบริการของ

3.3.2. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตหรือกระบวน การนำเสนอผลิตภัณฑ์

3.3.3. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของสินค้าหรือบริการเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า

3.3.4. การมุ่งให้เกิดนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด

4. นวัตกรรมของเราเป็นอย่างไร เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและศึกษาด้วยต้นเองเพื่อสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะต่างๆไม่จะเป็นทักษะการคิด การวิเคราะ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช้ชีวิต

4.1. จิ๊กซอปริศนา

5. ความรู้ในการสร้างนวัตกรรม

5.1. ความทันสมัย คือ เป็นสิ่งใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจเป็นตัวผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ โดยจะเป็นการปรับปรุงของเดิมให้พัฒนาขึ้นมาใหม่

5.2. การใช้ภาษา คือ ภาษาต้องเหมาะสมกับวัยของผู้รับสาร

5.3. ต้องมีความรูและศึกษาข้อมูลของผู้รับสาร เช่น -ผู้รับสารอยู่ในวัยไหน? -ระดับความคิดของผู้รับสารอยู่ในระดับใด

5.4. การออกแบบสื่อ เช่น การใช้สีจะต้องใช้สีที่มีสัสันเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็ก

5.5. ต้องมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี คือ ต้องมีความรู้ต่างๆในการใช้โปรแกมเช่น โปรแกมเวิร์ด โปรแกมกูเกิ้ล

5.6. อุปกรณ์

5.6.1. กระดาษลัง

5.6.2. รูปภาพ

5.6.3. กาว

5.6.4. กรรไกร

5.6.5. มีด

5.6.6. เทปกาว

5.6.7. ข้อมูล

5.7. ขั้นตอน

5.7.1. ศึกษาเนื้อหาข้อมูล สื่อการสอนจิ๊กซอปริศนา

5.7.2. วางแผน

5.7.3. จัดเตรียมอุปกรณ์

6. เด็กได้อะไรในนวัตกรรมของเรา

6.1. ทำให้เด็กมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น

6.2. ส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาในการเรียนรู้

6.3. สามารถสัมผัสและรับรู้โดยง่าย

7. จุดประสงค์

7.1. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

7.2. เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่แปลกใหม่

7.3. เพื่อให้เด็กมีวินัยต่อตนเอง

7.4. เพื่อสร้างความไหวพริบ และความว่องไว

7.5. เพื่อเป็นการฝึกสมาธิให้กับเด็ก