โครงงาน ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงาน ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ by Mind Map: โครงงาน  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ความหมาย

1.1. การพัฒนาผลงานที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า และดำเนินการพัฒนาตามความสนใจและความถนัดโดยใช้เทศโนโลยีสารสนเทศ

1.1.1. การรวบรวมข้อมูลโดยสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต

1.1.2. ประมวลผลด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

1.1.3. การนำเสนอโดยใช้เทศโนโลยีสารสนเทศ

1.2. เทคโนโลยี สารสนเทศ

1.2.1. การนำความรู้ ทักษะ ความชำนาญ และเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาหรือจัดการสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยขน์และสะดวกสบาย

1.3. โครงงาน

1.3.1. ภาระงาน ชิ้นงาน หรือกิจกรรมอิสระที่ผู้ทำโครงงานเลือกศึกษาหรือดำเนินการตามความสนใจ

1.3.2. อาศัยความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของตนเอง

1.3.3. นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นๆ เข้ามาเพื่อใชในการหาคำตอบ

1.3.4. วางแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินการมีระบบระเบียบ

2. ประโยชน์

2.1. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

2.2. ได้พัฒนาผลงานตามความรู้ ความสนใจ และศักยภาพของตนเอง

2.3. ได้ประยุกต์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหา ได้อย่างเป็นระบบ

2.4. ทำให้รู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

2.5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และสนใจประกอบอาชีพทางด้านนี้

2.6. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจ

3. ตัวอย่างโครงงาน

3.1. เรื่อง สื่อเพื่อการศึกษาอาเซียน

3.1.1. ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ทำให้ได้เห็นวัฒนธรรมต่างๆอาเซียนได้มากขึ้น

3.2. เรื่อง โปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ

3.2.1. ใช้เป็นสื่อการสอนให้บุคคอื่นสามารถศึกษาการถ่ายภาพได้ด้วยตนเอง

3.3. เรื่อง โปรแกรมวาดภาพสามมิติ

3.3.1. ใช้ในการออกแบบ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

3.4. การสร้างเว็บไซต์ด้วย wordpress

3.4.1. เพื่อทำให้ง่ายต่อการสร้างblog

3.5. ภูมิศาสตร์ และระบบจัดการร้านอาหาร

3.5.1. ทำให้ง่าย สะดวก เเละรวดเร็วใสการบริการลูกค้า

3.6. การตัดต่อวีดีโอ

3.6.1. ทำให้เกิดความรู้ในการตัดต่อในขั้นที่ยากกว่าปกติ

4. ขั้นตอนการทำโครงงาน

4.1. การกำหนดปัญหา

4.1.1. เห็นประโยชน์และความคุ้มค่าของเรื่องที่จะทำโครงงาน

4.1.2. ต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา

4.1.3. สามารถจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องได้

4.1.4. มีแหล่งความรู้เพียงพอที่จะค้นคว้าหรือขอคำปรึกษาซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ให้คำปรึกษา

4.1.5. มีเวลา,งบประมาณเพียงพอ

4.1.6. มีความปลอดภัย

4.2. การกำหนดรายละเอียดของโครงงาน

4.2.1. กำหนดขอบเขต ลักษณะของโครงงานที่ต้องการ

4.3. การวางแผนและดำเนินโครงงาน

4.3.1. ตารางการทำงาน

4.4. การดำเนินโครงงาน

4.4.1. ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

4.5. การสรุปผลและเผยแพร่ผลงาน

4.5.1. ทดลองใช้ว่าเกิดประโยชน์หรือไม่ อย่างไร

4.5.2. ประเมินผลการทำโครงงาน

4.5.3. แก้ไขข้อผิดพลาด

4.5.4. เผยแพร่สู่สาธารณะ