โครงงานทางเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงานทางเทคโนโลยี by Mind Map: โครงงานทางเทคโนโลยี

1. ความหมาย

1.1. การนำความรู้ ทักษะ ความชำนาญและเครื่องมือต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล รวมไปถึงการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ

2. ขั้นตอนการทำโครงงาน

2.1. 1.การกำหนดปัญหา

2.1.1. มักได้มาจากปัญหาหรือความสนใจจากสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอร์

2.2. 2.การกำหนดรายละเอียดของโครงงาน

2.3. 3.การวางแผนและดำเนินงาน

2.4. 4.การดำเนินโครงงาน

2.5. 5.การสรุปผลและเผยแพร่ผลงาน

3. ตัวอย่างโครงงาน

3.1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media Development)

3.1.1. โปรแกรมช่วยสอนการทำงานของทรานซิสเตอร์

3.1.2. สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย

3.2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ (Tools Development)

3.2.1. โปรแกรมการค้นหาคำภาษาไทย

3.2.2. โปรแกรมเข้าและถอดรหัสข้อมูล

3.3. โครงงานประยุกต์ใช้งาน (Application)

3.3.1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลผู้เรียนของโรงเรียน

3.3.2. ระบบจองตั๋วรถไฟบนอินเทอร์เน็ต

4. ประโยชน์

4.1. ได้ฝึกทักษะกระบวนการการทำงานด้วยตนเอง หรือการทำงานเป็นกลุ่ม

4.2. ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4.3. ได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และได้ฝึกการวางแผนการทำงาน

4.4. พัฒนาความคิดริเริ่มและความสร้างสรรค์

4.5. นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริง

4.6. ได้รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ วิธีคิดต่างๆ