Regieverpleegkunde

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Regieverpleegkunde by Mind Map: Regieverpleegkunde

1. Competenties

1.1. Moet goed kunnen analyseren

1.2. Combineren van relevante kennis

1.3. Kunnen werken in complexe situaties

1.4. Kunnen werken in onvoorspelbare situaties

2. Positionering Regieverpleegkundige en Context met anderen (verzorgenden)

3. Toekomst van de zorg

3.1. Nieuwe beroepsprofielen

3.2. Technologie

4. Richtlijnen

4.1. Europese richtlijnen

4.2. Zorgverzekeraars

4.3. Inspectie gezondheidszorg

4.4. Zorginstituut Nederland, kwaliteitsinstituut, etc.

4.5. Accreditatie richtlijnen

5. Leeruitgangspunten

5.1. Huidig en toekomstig beroep is uitgangspunt voor het leren. Evidence based practice. scenario based. Problem Based learning. Gebruikmakend van kennis en ervaring in de praktijk. Sociale innovatie, zelfsturende teams, technologie

5.2. Samenwerkend, netwerkend, social peer-to-peer learning omdat dat het meest effectief is.

5.2.1. Leren samenwerken met diversiteit,

5.2.2. Synergie bereiken met complexe situaties

5.3. Focus op meta-vaardigheden; een leven lang leren. Dat wil zeggen onderzoekend leren vanuit een vraag of probleemstelling. Aandacht voor analyse, helder denken, filosofie, verbeelding en spel

5.4. Student is zelf verantwoordelijk voor eigen leren

5.5. Het leren is vindt plaats binnen een Community of Inquiry en practise

5.5.1. Leren en werken zijn direct verbonden met elkaar

5.5.2. Leren en onderzoeken zijn verbonden met elkaar

5.6. Het onderwijs is blended en hybride

5.6.1. Online, face to face, flexibel, individueel, samenwerken

5.6.2. Verwerven van kennis door onderzoek van bronnen

5.6.3. Verwerven van praktijk kennis, ervaringen, vaardigheden en houding door middel van (mee)werken/realistische participatie.

5.6.4. Deelname aan geconstrueerde participatie; scenario's, simulaties, oefensituaties

5.6.5. Online en IRL, gebruikmakend van technologie

5.7. Dialoog met lerenden

5.7.1. Ruimte voor authenticiteit, informele leerbehoefte, leerwensen, leermotivatie, gebruikmaken van tacit knowledge van lerenden.

5.8. De rol van de docent veranderd; is meer regisseur, facilitator en content matter expert in verschillende leersituaties

6. Leerdesign

6.1. Constructive alignment

6.2. ABC learning design

6.3. Gilly Salmon

6.4. Martha Cleveland Innes, blended Learning

6.5. Digitale infrastructuur (ook voor externen) is nodig voor online leeromgeving en COI en COP

7. Scholing, borgen van kennis, after scholing, COP