วิธีการคิดของมนุษย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิธีการคิดของมนุษย์ by Mind Map: วิธีการคิดของมนุษย์

1. การให้เหตุผล (Reasoning)

1.1. การให้เหตุผลแบบนิรนัย (Deductive Reasoning) เป็นการนำความรู้พื้นฐานซึ่งอาจเป็นความเชื่อ ข้อตกลง กฎ หรือบทนิยาม

1.2. การให้เหตุผลแบบอุปนัย (Inductive Reasoning) เป็นวิธีการสรุปผลมาจากความรู้ ข้อเท็จจริง หรือประสบการณ์ที่เคยเจอ

1.3. การให้เหตุผลเชิงอธิบาย (Abductive Reasoning) เป็นการคิดค้นหาเหตุผลโดยเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล

2. การแก้ปัญหา (Problem Solving)

2.1. ทฤษฎีของเกสตอล (Gestalt Theory) เป็นการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้หรือประสบการณ์เดิม มาแก้ปัญหา และสร้างความรู้ใหม่ในขณะนั้นตามสถานการณ์และพฤติกรรม

2.2. ทฤษฎีการแก้ปัญหา (Problem Space Theory) เป็นการแก้ปัญหาจะต้องมองที่สภาพของ ปัญหา ซึ่งสภาพของปัญหาจะประกอบด้วย สถานะของปัญหา (Problem States)

2.3. ทฤษฎีการเทียบเคียงสถานการณ์ (Analogy) เป็นการแก้ปัญหาที่มีการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง กับอีกสิ่งหนึ่ง โดยเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ว่าเหมือนกัน

3. การเพิ่มทักษะ (Skill Acquisition)

3.1. รูปแบบการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของ Anderson’s ACT

3.1.1. ทักษะการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียนที่จะใช้กฎการเรียนทั่วไป

3.1.2. ทักษะการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียนที่สร้างกฎเอง

3.1.3. ทักษะการเรียนรู้ที่เกิดจากกฎที่มีอยู่แล้ว

3.2. การพัฒนาระดับทักษะการเรียนรู้

3.2.1. การจัดกระบวนการ (Proceduralization) เป็นการคัดแยกทักษะที่ไม่เกี่ยวข้องออก และแทนที่ด้วยทักษะใหม่ที่มนุษย์คัดเลือก

3.2.2. การสร้างแนวความคิด (Generalization) เป็นการรวบรวมแนวความรู้หรือทักษะที่ เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ยั่งยืน และเก็บไว้ในความจำระยะยาว

4. ข้อผิดพลาดในรูปแบบความคิด (Errors)

4.1. ความพลั้งเผลอ (Slips) คือ การมีเจตนาดี แต่กระทำอย่างไม่ถูกต้อง อาจเกิดจากการขาดทักษะ ในการปฏิบัติ หรือขาดความตั้งใจในการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้งานที่ แตกต่างออกไป จนทำให้เกิดความพลั้งเผลอกระทำผิดพลาดได้

4.2. ความตั้งใจผิด (Mistakes) คือ การเข้าใจวิธีการปฏิบัติหรือการกระทำที่ผิดตั้งแต่ต้น ทำให้เกิด ความผิดพลาดในการปฏิบัติ