Den Livgivende Jord

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den Livgivende Jord by Mind Map: Den Livgivende Jord

1. Cellulose

1.1. Pattedyr kan ikke nedbryde cellulose

1.2. Nogle dyr, somkøer, kan fordøje cellulose fordi de har mikroorganismer i mave-tarmsystemet

1.3. Mikro organismerne nedbryder cellulose, så dyret kan optage nærringsstofferne

1.4. Mennesker kan ikke nedbryde cellulose

1.5. Mennsker har ikke mikro organismer i maven

1.6. Mennesker kan ikke optage næring fra cellulose

2. Saccharider

2.1. Kulhydrater kaldes for saccharider

2.2. Græsningsfødekæde

2.2.1. Det er hvis en fødekæde starter med levende planter

2.3. Alle kulhydrater er opbygget af byggesten med formlen C6H12O6.

2.4. De forskellige kulhydrater bliver opdelt i tre

2.4.1. Monosaccharider, fx glukose

2.4.1.1. Mono betyder en

2.4.2. Disaccharider, fx almindeligt sukker

2.4.2.1. Di betyder to

2.4.3. Polysaccharider, fx stivelse og cellulose.

2.4.3.1. Poly betyder mang

2.5. De består primært af carbon atomer

3. Kulhydrat

3.1. Der optages oxygen

3.2. Kulhydrater omsættes til bla. energi

3.3. En proces, hvor organismer udvinder energi til føde

3.4. C6H12O6 + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energi.

4. Carbonkredsløb

4.1. Carbonkredsløbet viser hvordan hvordan carbon atomets kredsløb

4.2. Planterne omdanner carbondioxid til kulhydrater ved hjælp af lysenergi.

4.3. Kulhydraterne nedbrydes til blandt andet carbondioxid under frigivelse af energi.

4.4. Fortæller os hvor vi kan finde kulstof i vores omgivelser

4.5. Det meste af planter og dyr består af kulstofforbindelser

4.6. Mange af de faste stoffer der omgiver os indeholder kulstof.

5. Klorofyl

5.1. Det er et grønt farvestof i planter

5.2. Modtager energi fra sollys

5.3. Energien er nødvendig for at fotosyntesen kan foregå.

6. Humus

6.1. Humus er dødt organiske materiale, som nedbrydes langsomt

7. Jord

7.1. Brunjord

7.1.1. Temperede løvskovsbælte

7.1.2. blanding af sand, ler, grus og sten

7.2. rødjord

7.2.1. Tropisk rødjord

7.2.2. Dannes ved at jern går i forbindelse med luftens ilt og danner rust.

7.2.3. Få næringsstoffer i jorden

7.3. Sortjord

7.3.1. Består af løss

7.3.1.1. ler der er aflejret af vinden

7.3.2. Danner tykke muldlag

7.3.3. Meget frugtbar

7.4. Tørvejord

7.4.1. Et resultat af en langsom nedbrydning af det organiske materiale.

7.4.1.1. På grund af kulde og fritstående vand.

7.5. Ørkenjord

7.5.1. Optræder især i subtroperne

7.5.2. Rig på næring

7.5.3. Mangel på vand gør at den får en gylden farve.

7.6. Podsoljord

7.6.1. Kendetegnes ved at jern og aluminium opløses i det øverste jordlag

7.6.2. Danner et hårdt al-lag under det øverste lag.

7.7. Muld

7.7.1. God dyrkningsjord

7.7.2. Sammensætning af humus, ler og sand.

7.7.3. Findes ofte i ege- og bøgeskove

7.8. Lerjord

7.8.1. Holder på regnvandet

7.8.1.1. Fordi mellemrummene mellem lerpartikler er små.

7.8.2. Lerpartikler kan holde på næringssalte

7.8.2.1. Derfor er leret jord ofte næringsrig

7.9. Sandjord

7.9.1. Regnvand løber hurtigt gennem sandet jord

7.9.1.1. Fordi mellemrummene mellem sandkorn er store.

7.9.2. Sandet jord er derfor tør og næringsfattig

8. Førne

8.1. Det er de visne blade og grene, der ligge oven på jorden

8.2. Det der er igang med at blive nedbrudt.

9. Nedbrydning

9.1. Nedbrydning er når organisk materiale fra døde dyr og planter bliver nedbrudt af jordbundens bakterier og smådyr.

9.2. Det organiske materiale bliver omdannet til carbondioxid, vand, energi og næringssalte.

9.3. Nedbrydere er de organismer der lever af at lave dødt organisk materiale om til humus og næringssalte.

10. Svampe

10.1. Jordbunden er fyldt med svampe. Svampe kan nedbryde dødt træ og planter.

10.1.1. Deres lange mycelier ligner rødder.

10.1.2. Svampe kan nedbryde dødt træ og planter.

11. Bakterier

11.1. Vigtige for nedbrydningen

11.2. Fordi de skiller næringssalte fra det organiske stof.

12. Kul, olie og naturgas

12.1. Dannes hvis dyre- og planterester ikke når at blive nedbrudt

12.1.1. Inden de bliver dækket til af lag af sand og ler.

12.2. Kul

13. Erosion

13.1. Betyder nedbrydning

13.2. I naturen nedbrydes klipper til sten, sand og ler

14. Forbrænding

14.1. Forbrænding sker i dyr og planter hvorved luften får CO2 tilbage.

15. Forsaltning

15.1. Sker når salte udskilles i jordoverfladen på grund af stor fordampning.

16. Kalk

16.1. Kalk dannes når havets organismer opbygger skeletter ved at bruge CO2 der er opløst i havet.

17. Forsuring

17.1. Forsuring sker når skov og anden naturlig vegetation fældes eller brændes

17.2. Jorden ligger bar

17.3. Jordens kalk opløses og forvinder med regnvandet.

18. Mineralkorn

18.1. Mineralkornene i jorden er resterne fra bjerge der er forvitrede.

18.1.1. Forvitrede betyder gået i stykker

18.2. Størrelsen af mineralkornene fortæller om det er ler, sand, grus eller sten.

19. Sandflugt

19.1. Sandflugt sker når den naturlige vegetation forsvinder, så vinden kan erodere jorden.

19.1.1. Erodere betyder afslide jordlag

20. Biotopundersøgelse

20.1. undersøgelse af et område og dets økologi

20.2. fx sammenhængen mellem jordbund, temperatur, lysforhold, træer, planter i skovbunden, svampe og dyr.

21. Nedbryderfødekæde

21.1. Hvis fødekæder starter med dødt plantemateriale

22. Nedbryderkæde

22.1. En nedbryderkæde er når dyr som regnorme og bænkebidere findeler det døde plantemateriale, så svampe og bakterier lettere kan angribe det.

22.2. Regnorme er vigtige for jordbundens struktur, fordi de vender rundt i jorden.

23. Fotosyntese

23.1. Fotosyntesen foregår i grønkorne

23.2. 6 CO2 + 6 H2O + lys → C6H12O6 + 6 O2

23.3. Ordet foto betyder lys

23.4. syntese betyder at sætte sammen.

23.5. Ved fotosyntesen sættes molekyler sammen ved hjælp af lys.

23.6. Fotosyntesen sker i bladene

23.7. der produceres glukose og oxygen.

23.8. Glukose er et stof vi kan få energi fra

23.9. Bladene optager carbondioxid gennem et utal af spalteåbninger.

23.10. Grønkorn findes i bladenes celler og har deres grønne farve fra farvestoffet klorofyl.

23.11. Det oxygen, som planterne producerer under fotosyntesen, bliver en del af luften i atmosfæren.

23.12. I planternes grønkorn omdannes carbondioxid og vand til glukose og oxygen.