ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ประโยชน์

1.1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ร่วมกัน

1.2. การแชร์ไฟล์ หรือการแลกเปลี่ยนไฟล์ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

1.3. สามารถบริหารจัดการทำงานคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้จากศูนย์กลาง

1.4. สามารถทำการสื่อสารกันในเครือข่าย ได้หลายรูปแบบ

1.5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย

2. ลักษณะข้อมูลที่ใช้สื่อสาร

2.1. ตัวอักษ

2.2. ตัวเลข

2.3. รูปภาพ

2.4. เสียง

2.5. วิดีโอ

3. ทิศทางการสื่อสาร

3.1. แบบทิศทางเดียวหรือซิมเพล็กซ์ เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง การแพร่ภาพทางโทรทัศน์

3.2. แบบกึ่งทางคู่หรือครึ่งดูเพล็กซ์ เป็นการส่งข้อมูลแบบสลับการส่งและรับข้อมูลไปมา จะทำในเวลาเดียวกันไม่ได้ เช่น การใช้วิทยุสื่อสาร คือจะต้องสลับกันพูด เพราะจะต้องกดปุ่มก่อนแล้วจึงจะสามารถพูดได้

3.3. แบบทางคู่หรือดูเพล็กซ์เต็ม เป็นการส่งข้อมูลแบบที่สามารถส่งและรับข้อมูลได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งวิธีนี้ทำให้การทำงานเร็วขึ้นมาก เช่นการพูดทางโทรศัพท์ เป็นต้น

4. ความหมาย

4.1. การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนสารผ่านช่องทางนำสารหรือสื่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

4.2. การสื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการหรือวิธีถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ และจำเป็นต้องอาศัยระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล

4.3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หมายถึง การเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล

4.4. ระบบสื่อสารข้อมูล หมายถึง การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปรกรณ์ผ่านสื่อหรือตัวกลางในการเชื่อมต่อโดยอุปกรณ์ที่แลกเปลี่ยนข้อมูลนี้จะมีการทำงานร่วมกันของส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์หรือชุดคำสั่ง

5. องค์ประกอบ

5.1. ข่าวสาร

5.2. ผู้ส่ง

5.3. ผู้รับ

5.4. สื่อกลาง

5.5. โพรโทคอล หมายถึง กลุ่มของกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อนำมาใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้การสื่อสารบรรลุผล