Chọn siêu thị

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chọn siêu thị by Mind Map: Chọn siêu thị

1. Địa chỉ giao hàng

1.1. Giao tại nhà

1.2. Giao hàng địa chỉ khác

2. User

2.1. Cho chọn siêu thị

2.2. Không cho chọn siêu thị

2.3. Cho phép thay đổi siêu thị hay không?

2.3.1. Cho phép

2.3.2. Không cho phép

3. Location của user

3.1. User ở nhà

3.2. User ở siêu thị

3.3. User ở ngoài

4. Phạm vi phục vụ

4.1. Có giới hạn

4.2. Không giới hạn

5. Internet connection

5.1. Wifi siêu thị

5.2. Không phải wifi siêu thị

5.2.1. 3G/ 4G

5.2.2. Wifi ở nhà

5.2.3. Wifi công cộng

6. Hình thức mua hàng

6.1. Scan&Go

6.2. E-commerce

7. Có suggest siêu thị hay không?

7.1. Có

7.2. Không