หลักสูตรอบรมครูภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หลักสูตรอบรมครูภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา (1) by Mind Map: หลักสูตรอบรมครูภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา (1)

1. หมวกสีขาว ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

1.1. ข้อมูลข้อเท็กจริง

1.1.1. บริษัทนานมีบุ๊คส์ เป็นบริษัทผู้นำในการให้บริการด้านการเรียนรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้มากมายปัจจุบันนานมีบุ๊คส์เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการเรียนรู้ (Learning Service Provider) โดยมีสินค้าและบริการ 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

1.1.1.1. หนังสือ

1.1.1.1.1. หนังสือสำหรับเด็ก 0-8 ปี เช่น นิทานแสนสนุกสำหรับเด็กเล็ก เสริมความรู้สำหรับเด็กเล็ก หนังสือสำหรับเยาวชน 9-18 ปี เช่น การ์ตูนความรู้ เสริมความรู้ นวนิยาย หนังสือสำหรับผู้ใหญ่ 18 ปีขึ้นไป เช่น นวนิยาย สุขภาพ บริการ พัฒนาตนเอง หนังสือสำหรับทุกวัย เช่น พระราชนิพนธ์ สารานุกรม พจนานุกรม ภาษา

1.1.1.2. นวัตกรรมด้านการเรียนรู้

1.1.1.2.1. พัฒนาเด็กปฐมวัย (0-8 ปี) ได้แก่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ศูนย์เสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย (NANMEEBOOKS Kiddy Intelligence Center) ของเล่นเพื่อการเรียนรู้ We Play และ Dusyma และหลักสูตร Kiddy Genius @ Gakken Classroom พัฒนาด้าน STEM Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ได้แก่ โครงการห้องเรียนทดลองวิทย์ จาก Gakken ระบบเรียนรู้ออนไลน์ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์ สื่อการเรียนรู้วิทย์-คณิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ PHANOMENTA พัฒนาด้านภาษา ได้แก่ ระบบการเรียนรู้อินเทอร์แอ็กทีฟภาษาอังกฤษ E-English Club

1.1.1.3. บริการจัดค่ายและการเรียนรู้

1.1.1.3.1. การจัดค่าย อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาเด็ก ผู้ปกครอง ครู และองค์กร

1.1.1.4. Learning Space

1.1.1.4.1. NANMEEBOOKS Learning Center (ซอยสุขุมวิท 31) Go Genius Learning Center (เขาใหญ่) RAIN TREE Residence (เขาใหญ่)

2. หมวกสีแดง อารมณ์ความรู้สึก

2.1. สิ่งที่ชอบ

2.1.1. เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการศึกษาที่หลากหลาย และส่งเสริมให้เด็กไทยรักการอ่านหนังสือ สำหรับการจัดค่ายต่างๆของทางบริษัทนั้นส่วนใหญ่จะเน้นค่ายเด็กและเยาวชนเพื่อให้เด็กๆรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

2.2. สิ่งที่ไม่ประทับใจ

2.2.1. ในการจัดค่ายและกิจกรรมจำเป็นต้องมีช่วงเวลาในการวางแผนที่ใช้เวลานาน การวางแผนและการประสานงานเป็นสิ่งที่ต้องรอบคอยและระมัดระวัง ทางบริษัทมีหนังสือภาษาจีนที่เป็นสื่อด้านการเรียนรู้แต่บุคลากรยังขาดความรู้ด้านภาษาจีนอยู่มากในการจัดและคำค่ายภาษาจีน

3. หมวกสีดำจุดด้อยและข้อเสีย

3.1. สื่อการเรียนรู้ด้านภาษาจีนของบริษัทนั้นมีมากที่จัดผลิตและจััดจำหน่ายให้กับโรงเรียนหรือร้านค้าชั้นนำด้านสื่อการสอนทั่วไปซึ่ง การขายผลิตภัณฑ์ด้านสื่อการสอนในบริษัทส่วนใหญ่มักจะจัดทำค่ายหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายด้วยแต่ว่า กิจกรรมหรือค่ายด้านภาษาจีนยังไม่มีรวมถึงบุคลากรด้านภาษาจีนมีความรู้ด้านภาษาจีนค่อนข้างน้อยดังนั้นจึงควรจัดค่ายและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมตรงจุดนี้

4. หมวกสีฟ้า ความคิดเชิงมโนทัศน์ ความคิดเชิงสร้างสรรค์และสรุปความคิดรวบยอด

4.1. ปัญหา

4.1.1. มีสื่อการสอนภาษาจีนแต่ยังไม่มีตัวกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย

4.1.2. บุคลกรยังไม่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนที่เพียงพอเพื่อส่งเสริมการขายหนังสือและสื่อภาษาจีน

4.2. สิ่งที่จะพัฒนา

4.2.1. หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาชั้นประถมศึกษา

4.2.2. หลักสูตรอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาจีน

4.3. เครื่องมือที่ใช้พัฒนา

4.3.1. microsoft word

4.3.2. microsoft excel

4.4. องค์ประกอบหลักสูตร

4.4.1. หลักการและเหตุผล

4.4.2. วัตถุประสงค์

4.4.3. หลักสูตรอบรม

4.4.4. ตารางกำหนดการ

4.4.5. สถานที่จัดอบรม

4.4.6. วิทยากร

5. หมวกสีเขียว ความคิดเชิงประยุกต์และแนวทางพัฒนา

5.1. การจัดทำหลักสูตรอบรมอาจจะต้องดึงเนื้อหาบางส่วนจากตัวสื่อภาษาจีนเพื่อใช้ประกอบการเขียนหลักสูตรและออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ตัวกิจกรรมกับตัวสื่อมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันนอกจากนี้ยังเป้นการจำลองกิจกรรมจากตัวสื่อที่จำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าใจได้ว่ากิจกรรมจากสื่อสามารถนำมาใช้ได้จริง

6. หมวกสีเหลือง การคิดและการคาดการณ์เชิงบวก

6.1. การจัดทำหลักสูตรและอบรมครูหรือบุคลากรสามารถช่วยพัฒนาความรู้ภาษาจีนได้อีกทางหนึ่ง

6.2. การนำกิจกรรมหรือ content สามารถชาวยเพิ่มยอดขายสื่อจากได้อีกทางหนึ่งเพราะผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เข้าใจว่าตัวกิจกรรมหรือเนื้อหาสสามารถนำมาสอนและพัฒนาทักษะได้จริง

6.3. การออกแบบกิจกรรมที่สนุกสนานไม่น่าเบื่อสามารถช่วยผู้เข้าอบรมให้ได้รับความพึงพอใจจากการเข้าร่วมอบรม