YUN (Jira khách hàng)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
YUN (Jira khách hàng) by Mind Map: YUN (Jira khách hàng)

1. Không tái hiện được

1.1. 18-Mar-2020

1.1.1. Function

1.1.1.1. Eye test booking

1.1.1.1.1. Không vào step 1 thực hiện booking được

1.1.1.1.2. Phần thời gin bị hiển thị invalid date

1.1.2. UI

1.1.2.1. Sign up

1.1.2.1.1. Sau khi đăng ký thì hiển thị thông báo đăng ký thành công trong trang Searxh

2. Tái hiện được

2.1. 18-Mar-2020

2.1.1. UI

2.1.1.1. In scope

2.1.1.1.1. Issue nhỏ

2.1.1.2. Out scope

2.1.1.2.1. Issue nhỏ

2.1.1.3. Change request

2.1.1.3.1. Issue nhỏ

2.1.1.3.2. Issue lớn

2.1.2. Function

2.1.2.1. SKG

2.1.2.1.1. Custom sunnies

2.2. 20-Mar-2020

2.2.1. UI

2.2.1.1. In scope

2.2.1.1.1. Add font-weight

2.2.1.1.2. Promotion error in checkout page

2.2.1.1.3. Tại trang checkout step 2 chưa require City field

2.2.1.1.4. Không hiển thị thông tin earn point trong Checkout page

2.2.1.2. Out scope

2.2.1.2.1. Hide Color filter in search result

2.2.1.2.2. Thay đổi loading icon

2.2.1.3. Change request

2.2.1.3.1. Hide icon trong mục Share của Product detail page

2.2.1.3.2. Product detail page scroll content

2.2.2. Function

2.2.2.1. In scope

2.2.2.1.1. Không thể share bằng Facebook

2.3. 23-Mar-2020

2.3.1. UI

2.3.1.1. In scope

2.3.1.1.1. Move cms page

2.3.1.2. Out scope

2.3.1.2.1. Issue lớn

2.3.1.3. Change request

2.3.1.3.1. Issue nhỏ

2.4. 24-Mar-2020

2.4.1. UI

2.4.1.1. In scope

2.4.1.1.1. Issue nhỏ

2.4.1.2. Change request

2.4.1.2.1. Store pickup ticket

2.4.1.2.2. My account > Prescription

2.4.1.2.3. My account > Newsletter

2.4.1.2.4. My account > Booking status

2.5. 25-Mar-2020

2.5.1. UI

2.5.1.1. In scope

2.5.1.1.1. Update prescription at step 1 checkout

2.5.1.1.2. Appointment popup

2.5.1.1.3. Checkout style

2.5.1.2. Change request

2.5.1.2.1. Issue nhỏ

2.5.1.3. Out scope

2.5.1.3.1. Issue nhỏ

2.6. 26-Mar-2020

2.6.1. UI

2.6.1.1. In scope

2.6.1.1.1. Checkout, step 1, alert popup khi chưa nhập prescription

2.6.1.1.2. Lỗi khi sign up bằng Facebook

2.6.1.1.3. Không hiển thị được trang Lookbook

2.6.1.1.4. Lỗi khi scroll thì popup Stockist bị đè trên Safari

2.6.1.1.5. Vị trí thông tin mô tả của loại sản phẩm Sunglasses nên nằm dưới Product name giống Glasses

2.6.1.2. Change request

2.6.1.2.1. Issue nhỏ

2.6.1.3. Out scope

2.6.1.3.1. Issue nhỏ

2.6.1.3.2. Issue lớn

2.6.1.4. Conflicted

2.6.1.4.1. Conflict yêu cầu login popup

2.6.2. Function

2.6.2.1. In scope

2.6.2.1.1. Reorder button not work

2.7. 27-Mar-2020

2.7.1. UI

2.7.1.1. In scope

2.7.1.1.1. Trang Checkout bị trắng

2.7.1.1.2. Mất presscription ở Checkout khi từ step 3 --> step 1

2.7.1.1.3. Prescription popup trong Checkout

2.7.1.1.4. Upload favicon

2.7.1.2. Change request

2.7.1.2.1. Issue nhỏ

2.7.1.3. Out scope

2.7.1.3.1. Issue nhỏ

2.7.1.3.2. Issue lớn

2.8. 30-Mar-2020

2.8.1. UI

2.8.1.1. In scope

2.8.1.1.1. Button Back to cart not work

2.8.1.1.2. Booking confirm - Send to mobile & email not work

2.8.1.1.3. Warranty card information

2.8.1.2. Change request

2.8.1.2.1. Issue nhỏ

2.8.1.2.2. Issue lớn

2.8.1.3. Out scope

2.8.1.3.1. Issue lớn

2.8.1.3.2. Issue nhỏ

2.9. 1-Apr-2020

2.9.1. Out scope

2.9.1.1. YW-171 Multiple languages

2.9.1.1.1. YUND-532 Multi languages

2.10. 10-Apr-2020

2.10.1. Out scope

2.10.1.1. YW-174 Different "Choose product options" popup for different store view

2.10.1.1.1. YUND-538 Different "Choose product options" popup for different store view

3. Support

3.1. Mailchimp

3.1.1. YW-148 Customer import by tier group to Mailchimp

3.1.1.1. Yardan xử lý

3.2. Jiyoon

3.2.1. Check vấn đề SKU không search được khi add vào pin (FA1-AO01, FA1-AO02, FA1-AO03)

3.2.1.1. Khoa

3.2.1.2. Đã comment cho khách hàng check

3.2.2. trong My account > Prescription em update font-weight:500 của text "Prescription"

3.2.2.1. Khoa

3.3. Golive

3.3.1. YW-176 Preparing for launch webshop

3.3.1.1. YUND-546 Preparing for launch webshop

4. Khác

4.1. Multiple languages (YW-171 - YUND-532)

4.1.1. 1. Confirm với anh Trọng giải pháp

4.1.2. 2. Confirm với Jiyoon vấn đề số lượng store view và ngôn ngữ

4.1.3. 3. Nhờ anh Hiếu Lê follow để không chệch hướng kỹ thuật

4.2. Vấn đề khác product option với store view khác nhau (YW-174 - YUND-538)

4.2.1. 1. Tạo ticket với bên phía khách hàng

4.2.2. 2. Tạo ticket cho dev estimate

4.2.3. 3. Confirm effort với khách hàng

4.2.4. 4. Process ticket và test

4.3. Các nội dung cần email cho Jiyoon

4.3.1. 1. Timeline xử lý các ticket còn lại

4.3.2. 2. Nhắc Jiyoon check các ticket Ready to check trên Jira

4.3.3. 3. Confirm về giải pháp store view/multi languages