บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ by Mind Map: บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในระบบสุขภาพ

1. ค. ศ. 1960 มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยทาง Biomedi Scine กันอย่างกว้างขวางความรู้ Computer Scienc e ที่นำมาประยุกต์ใช้ทำงานด้านชีวภาพการแพทย์จึงเรียกว่า Medical Comput er Science

2. ระบบสารสนเทศทางการพยาบาล Nursing Information System;NIS) การทำงานด้วยระบบสารสนเทศทางการพยาบาลคือการทำงานพยาบาลทั้งด้านบริการด้านบริหารด้านการศึกษาด้านวิจัยอย่างเป็นระบบระเบียบ. โดยอาศัยสารสนเทศทางการพยาบาลที่ดีในทุกด้านสามารถนำไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการทำงานการพยาบาลให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้

2.1. -พยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ที่ต้องทำงานโดยใช้ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลจำเป็นต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับโรงพยาบาล-ประโยชน์ต่อการเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยรวมของการบริหารโรงพยาบาล-เป็นระบบเครือข่ายที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอื่นในโรงพยาบาลได้หรือออกแบบให้เป็นระบบเครือข่ายเดียวกับสารสนเทศในโรงพยาบาล (Shortlife and Perruault, 1990)

2.2. บบสารสนเทศในงานวิจัยทางการพยาบาลภารกิจในการวิจัยประกอบด้วยการบริหารโครงการวิจัยกับการปฏิบัติวิจัยการบริหารโครงการวิจัยคือการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อมาดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จผู้ทำวิจัย / หรือผู้บริหารโครงการวิจัยควรมีสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานวิจัยให้สนองตอบตามความต้องการได้ตรงตามนโยบายของรัฐองค์กรให้ประสบความสำเร็จทุกขั้นตอนในการทำงานวิจัยสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทะเบียนรายชื่อผู้ทำ / นักวิจัยลำดับเรื่องวิจัยที่สำคัญแหล่งทุนวิจัยแหล่งทรัพยากรเป็นต้นการปฏิบัติวิจัยคือการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัยการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการอภิปรายผลการนำเสนอการเผยแพร่ผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทได้ดังต่อไปนี้

2.3. การศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำวิจัยค้นคว้าหาความรู้จาก CD-ROM, Internet, Libr any information System เป็นต้นการค้นหาใช้ ke Y Word ที่เป็นสากลทำให้ได้ข้อมูลมาในเวลารวดเร็วทันสมัยที่สุดไม่ต้องเดินทางไปไกลยังต่างประเทศต่างเมืองต่างสถาบันเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงได้ข้อมูลที่: กว้างขวางครอบคลุมแล้วนำข้อมูลที่ตรงกับความต้องการนั้นจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึกข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป

3. ระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS หรือHospitalinformationSystems)หมายถึง. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการ งานบริหารและงานสนับสนุนวิชาการให้.เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทั้งผู้ป่วยผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายระบบงานสารสนเทศโรงพยาบาลสามารถจำแนกได้เป็น2. กลุ่มงานใหญ่ๆคือกลุ่มงานบริการด้านการรักษาพยาบาลและกลุ่มงานบริหารและวิชาการ

3.1. กลุ่มงานบริหารและวิชาการประกอบด้วยระบบงานสารสนเทศ 10 ระบบดังนี้ 1. ระบบงานธุรการครอบคลุมงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1. 1 งานสารบรรณ 1. 2 งานจองห้องประชุมและรถ. 3 งานอาคารและสถานที่

3.2. . ระบบงานพัสดุครุภัณฑ์เป็นระบบงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและทะเบียนพัสดุ 1. งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2. งานควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ 3. งานจัดจ้าง 4. งานควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน

3.3. . ระบบงานพัสดุครุภัณฑ์เป็นระบบงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างและทะเบียนพัสดุ 1. งานจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 2. งานควบคุมวัสดุและครุภัณฑ์ 3. งานจัดจ้าง 4. งานควบคุมทะเบียนทรัพย์สิน

3.4. 3.ระบบงานบัญชีและการเงินเป็นโปรแกรมสำหรับงานการเงินและงานบัญชี 1. งานบัญชี 2. งานการเงิน 3. งานเงินเดือน 4. งานติดตามการเงินผู้ป่วย 4. ระบบงานการเจ้าหน้าที่เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำลังคนบรรจุแต่งตั้งเก็บทะเบียนประวัติเป็นต้น 5. ระบบงานห้องสมุดเป็นโปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดในการดูแลบริหารห้องสมุด 6. ระบบงานประชาสัมพันธ์เป็นงานเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารภายในโรงพยาบาล 7. ระบบงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ 8. ระบบงานข้อมูลข่าวสารทางการแพทย์ 9. ระบบการศึกษา (แพทยศาสตร์ศึกษา) 10. ระบบงานสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล

4. 2.ระบบเครือข่ายสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุขระบบงานสารสนเทศสาธารณสุขหมายถึง ระบบสารสนเทศที่เน้นการจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขระหว่าง โรงพยาบาลต่างๆและหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบดูแลด้านนโยบายแนโยบาย และภาวะสุขภาพของประชาชนใน

4.1. ความเป็นมาของระบบสารสนเทศสาธารณสุขสารสนเทศสาธารณสุข ได้แก่ ข้อมูลประชากรข้อมูลสุขภาพข้อมูลสถิติชีพ (การเกิดการตายและการเจ็บป่วย) ข้อมูลกิจกรรมสาธารณสุขข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุขทั้งเรื่องของคน สถานที่อุปกรณ์และเครื่องมือรวมทั้งเรื่องการใช้จ่ายเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข

4.2. จำแนกขอบเขตของการะชื่อมโยงได้ 6ลักษณะ

4.2.1. 1ระบบ LAN

4.2.2. 2.FDDl backbone

4.2.3. 3.เครือข่าย Telemedicine

4.2.4. 4.เครือข่ายเชื่อมโยงไปยังส่วนภูมิภาค

4.2.5. 6.การใช้งานห่านโทรศัพท์ลักษณะ Dial up

4.3. ระบบงานสาธารณสุขประกอบด้วยภารกิจ 7 ประเภทคือ 1. การส่งเสริม 2. การป้องกัน 3. การคุ้มครองกลุ่มเสี่ยง 4. การชันสูตรโรค 5. การรักษาพยาบาล 6. การจำกัดความพิการ 7. การฟื้นฟูสภาพ

5. 1.พัฒนาการของการจำแนกเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบสุขภาพ

5.1. สังคมเกษตรกรรม

5.2. สังคมอุตสาหกรรม

5.3. สังคมข้อมูลข้าวสาร

5.4. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานการแพทย์มีพัฒนาการต่อมาด้วยการผสมผสานระหว่าง Medical Comput er Science กับ Informati on Science ทางการแพทย์เรียกความรู้ที่ปรับแปลงประยุกต์นี้ว่า Medical Info rmatics