KAPITAL DRUŠTVA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KAPITAL DRUŠTVA by Mind Map: KAPITAL DRUŠTVA

1. On se u načelu ne može raspodjeljivati dioničarima (osim u slučaju likvidacije)

2. upisani kapital

2.1. Temeljni kapital je dio dioničkog kapitala, reguliran propisima države u kojoj se društvo registriralo, koji mora biti uložen u društvo pri izdavanju dionica

3. kapitalne rezerve

3.1. Kapitalne rezerve su dio kapitala kojeg poduzetnik ostvaruje: realizacijom dionica, odnosno udjela iznad nominalne vrijednosti upisanog kapitala odnosno iznad troška stjecanja trezorskih dionica (udjela), kao i dodatno uplaćen kapital i sve ostalo prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

4. revalorizacijske rezerve

4.1. Nastaju kao rezultat usklađivanja knjigovotstvene vrijednosti imovine s njihovom fer vrijednosti. Za razliku od ostalih koje znače prirast kapitala, revalorizacijekse su rezerve u funkciji očuvanja vrijednosti kapitala

5. zakonske, statutarne i druge rezerve

5.1. -Zakonske rezerve obvezana su za dionička društva. Društvo je dužno u zakonske rezerve unositi 5% temeljnog kapitala društva.Dok se formiraju ove rezerve dionička društva ne smiju isplačivati dividende svojim dioničarima

5.2. -Stataturne rezerve formiraju se za potrebe određene statutom ili društvenim ugovorom . Zakon o trg.durštvima ne predviđa predviđa obvezu tih rezervi

5.3. -Rezerve za dionice Formiraju se iz dobiti društva za potrebe otkupa vlastitih dionica .Razlog otkupa :-opasnost od pada tržišne cijene dionica,špekulativni razlozi iz potrebe povećanja tržišne cijene i drugo.

6. zadržana dobit ili preneseni gubitak

6.1. Zadržana dobit ili preneseni gubitakje pozicija koja proizlazi iz prenesenog stanja proteklog obračunskog razdoblja.

7. dobit ili gubitak tekuće godine

7.1. U izradi bilance dobitak ili gubitak tekuće financijeske godine ne preknjižava se s konta 942-dobit tekuće godine i 943-gubitak tekuće godine na 940 i 941 - zadržana dobit ili preneseni gubitak , već se knjiži sljedeće 200ys datumom odluke skupštine ili članova društva

8. manjinski interes

8.1. Manjinski interes je onaj dio dobiti ili gubitka i neto imovine ovisnog društva koji se može pripisati kapitalu koji nije vlasništvo matičnog društva, izravno ili neizravno kroz ovisna društva