DRUŠTVO KAPITALA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
DRUŠTVO KAPITALA by Mind Map: DRUŠTVO KAPITALA

1. upisani kapital

1.1. novčano izražena vrijednost onoga što ulagatelj unosi u trgovačko društvo,a registrirano je na sudu

2. kapitalne rezerve

2.1. nastaju prodajom vlastitih dionica po cijeni većoj od nominalne vrijednosti dionica,knjiže se na kontu 911

3. revalorizacijske rezerve

3.1. nastaju kao rezultat usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti imovine s njihovom fer vrijednosti

4. zakonske,statutarne i druge rezerve

4.1. zakonske rezerve obvezne su za dionička društva

4.2. statutarne rezerve formiraju se za potrebe određene statutom ili društvenim ugovorom

4.3. ostale rezerve formiraju se u skladu sa statutom društva ili odlukom uprave društva

5. zadržana dobit ili preneseni gubitak

5.1. pozicija koja proizlazi iz prenesenog stanja proteklog obračunskog razdoblja

6. dobit ili gubitak tekuće godine

6.1. dio kapitala kao rezultat viška prihoda nad rashodima,odnosno viška rashoda nad prihodima ostvarenih u tekućem obračunskom razdoblju nakon obračuna poreza na dobit

7. manjinski interesi

7.1. dio dobiti ili gubitka i neto imovine ovisnog društva koji se može pripisati kapitalu koji nije vlasništvo matičnog društva, izravno ili neizravno kroz ovisna društva