KAPITAL DRUŠTVA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KAPITAL DRUŠTVA by Mind Map: KAPITAL DRUŠTVA

1. UPISANI KAPITAL

1.1. dio dioničkog kapitala, reguliran propisima države u kojoj se društvo registriralo, koji mora biti uložen u društvo pri izdavanju dionica

2. KAPITALNE REZERVE

2.1. dio kapitala kojeg poduzetnik ostvaruje: realizacijom dionica, odnosno udjela iznad nominalne vrijednosti upisanog kapitala odnosno iznad troška stjecanja trezorskih dionica

3. REVALORIZACIJSKE REZERVE

3.1. dio su kapitala koje nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave (dugotrajne materijalne imovine i nematerijalne imovine)

4. ZAKONSKE, STATUTARNE I DRUGE REZERVE

4.1. zakonske se rezerve formiraju iz ostvarene dobiti i obvezne su za dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) nemaju obvezu formiranja zakonskih rezervi. statutarne rezerve formiraju se za potrebe određene statutom ili društvenim ugovorom.

5. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

5.1. dio dobiti prethodnih razdoblja koja ostaje poduzetniku nakon raspoređivanja u rezerve, isplate dividende ili udjela u dobiti umanjena za gubitke prethodnih razdoblja

6. DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

6.1. dio kapitala kao rezultat viška prihoda nad rashodima, odnosno viška rashoda nad prihodima ostvarenih u tekućem obračunskom razdoblju nakon obračuna poreza na dobit

7. MANJINSKI INTERES

7.1. dio dobiti ili gubitka i neto imovine ovisnog društva koji se može pripisati kapitalu koji nije vlasništvo matičnog društva, izravno ili neizravno kroz ovisna društva