KAPITAL DRUŠTVA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KAPITAL DRUŠTVA by Mind Map: KAPITAL DRUŠTVA

1. upisani kapital

1.1. mora glasiti na nominalne iznose izražene u valuti Republike Hrvatske. Najniži je iznos upisanog kapitala kod dioničkog društva je 20.000,00 kuna.

2. kapitalne rezerve

2.1. Kapitalne rezerve su dio kapitala kojeg društvo ostvaruje: realizacijom dionica, odnosno udjela iznad nominalne vrijednosti upisanog kapitala odnosno iznad troška stjecanja trezorskih dionica (udjela), kao i dodatno uplaćen kapital i sve ostalo prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Kapitalne rezerve nalaze se u bilanci u pasivi.

3. revalorizacijske rezerve

3.1. Revalorizacijske rezerve su dio kapitala koje nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave (dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine te financijske imovine namijenjene za prodaju.)

4. zakonske i statutarne rezerve

4.1. Zakonske rezerve: Obvezne su za dionička društva. Društvo je dužno u zakonske rezerve unositi 5% dobiti tekuće godine. Statutarne rezere: Formiraju se za potrebe određene statutom ili durštvenim ugovorom.

5. zadržana dobit ili preneseni gubitak

5.1. To je pozicija (A.V.) koja proizlazi iz prenesenog stanja proteklog obračunskog razdoblja.

6. gubitak tekuće godine

6.1. Gubitak tekuće godine najprije se pokriva iz zadržane dobiti, zatim iz ostalih rezervi, statutarnih rezervi i na kraju iz zakonskih rezervi.

7. manjinski interes

7.1. Manjinski interes je onaj dio dobiti ili gubitka i neto imovine ovisnog društva koji se može pripisati u kapitalu (glavnici) koji nisu vlasništvo matice, izravno ili neizravno kroz ovisna društva.