KAPITAL DRUŠTVA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KAPITAL DRUŠTVA by Mind Map: KAPITAL DRUŠTVA

1. upisani kapital

1.1. novčano izražena vrijednost onoga što ulagatelj unosi u trgovačko društvo

2. kapitalne rezerve

2.1. dio kapitala koje društvo ostvaruje realizacijom dionica (odnosno udjela iznad nominalne vrijednosti upisanog kapitala)

3. revalorizacijske rezerve

3.1. dio kapitala koje nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave, odnose se na specifičnu stavku ili evidenciju koja je potrebna kada je revalorizacija nekog sredstva,prihvaćena kao dio imovine društva,rezultirala viškom.

4. zakonske, statutarne i druge rezerve

4.1. zakonske rezerve

4.1.1. obvezne za dionička društva

4.1.2. društvo je dužno unositi 5% dobiti tekuće godine, dok te rezerve ne dostignu 5% temeljnog kapitala društva

4.2. statutarne rezerve

4.2.1. formiraju se za potrebe određene statutom ili društvenim ugovorom

5. zadržana dobit ili preneseni gubitak

5.1. pozicija koja proizlazi iz prenesenog stanja proteklog obračunskog razdoblja

6. dobit ili gubitak tekuće godine

6.1. gubitak je višak rashoda nad prihodima i predstavlja smanjenje vrijednosti vlastitog kapitala

6.2. konto 940- konto kapitala na kojem iskazujemo dobit tekuće godine na određeni datum

7. manjinski interes

7.1. Dio dobiti ili gubitka i neto imovine ovisnog društva koji se može pripisati kapitalu koji nije vlasništvo matičnog društva, izravno ili neizravno kroz ovisna društva.