Kapital društva

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kapital društva by Mind Map: Kapital društva

1. Temeljni kapital

1.1. Iznos koji osnivač unosi u društvo prilikom osnivanja.

1.2. Može biti u novcu i u stvarima.

2. Kapitalne rezerve

2.1. Ostvaruju se:

2.1.1. -realizacijom dionica

2.1.2. -dodatno uplaćen kapital

3. Revalorizacijske rezerve

3.1. Nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave.

4. Zakonske, statutarne i druge rezerve

4.1. Rezerve iz dobiti koje su dio kapitala jer formiraju iz dobiti poduzetnika.

5. Zadržana dobit ili preneseni gubitak

5.1. Dio dobiti prethodnih razdoblja koja 
ostaje poduzetniku nakon raspoređivanja u rezerve, isplate dividende ili udjela u dobiti umanjena za gubitke prethodnih razdoblja.

6. Dobit ili gubitak tekuće godine

6.1. Dio kapitala kao rezultat viška prihoda nad rashodima ostvarenih u tekućem obračunskom razdoblju nakon obračuna poreza na dobit.

7. Manjinski interes

7.1. Dio dobiti ili gubitka i neto imovine ovisnog društva.