QUẢN TRỊ NHÓM LÀM VIỆC - N10

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
QUẢN TRỊ NHÓM LÀM VIỆC - N10 by Mind Map: QUẢN TRỊ NHÓM LÀM VIỆC - N10

1. I.Khái niệm về nhóm làm việc và quản trị nhóm làm việc

1.1. Khái niệm và phân loại nhóm làm việc

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Phân loại

1.2. Khái niệm về quản trị nhóm làm việc

1.2.1. Khái niệm và vai trò quản trị nhóm làm việc

1.2.2. Nội dung cơ bản của quản trị nhóm làm việc

1.3. Nhà quản trị nhóm làm việc

1.3.1. Vai trò và trách nhiệm của nhà quản trị nhóm làm việc

1.3.2. Các phẩm chất cần thiết

2. II.Xây dựng nhóm làm việc

2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của quản trị nhóm làm việc

2.1.1. Khái niệm xây dựng nhóm làm việc

2.1.2. Vai trò xây dựng nhóm làm việc

2.2. Lựa chọn thành viên tham gia nhóm làm việc

2.2.1. Tầm quan trọng

2.2.2. Tiêu chí lựa chọn

2.3. Xác định và phổ biến mục tiêu, xây dựng các nét đặc trưng của nhóm làm việc

2.3.1. Xác định và phổ biến mục tiêu nhóm làm việc

2.3.2. Xác định các nét đặc trưng của nhóm làm việc

2.4. Phân công công việc và thiết lập cơ chế hoạt động

2.4.1. Phân công công việc

2.4.2. Thiết lập cơ chế hoạt động

3. III.Giao tiếp trong nhóm làm việc

3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của giao tiếp trong nhóm làm việc

3.1.1. Khái niệm, bản chất, chức năng trong nhóm làm việc

3.1.2. Tầm quan trọng của giao tiếp trong nhóm làm việc

3.2. Các hình thức và yếu tố cấu thành giao tiếp trong nhóm làm việc

3.2.1. Các hình thức giao tiếp

3.2.2. Các yếu tố cấu thành

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp trong nhóm làm việc

3.3.1. Môi trường vật chết

3.3.2. Phương tiện và kênh truyền đạt thông tin giao tiếp

3.3.3. Hoàn cảnh tâm lý cá nhân của thành viên nhóm làm việc

3.3.4. Quan hệ giữa các thành viên và bầu không khí tâm lý nhóm làm việc

3.4. Các nguyên tắc và kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong nhóm làm việc

3.4.1. Các nguyên tắc giao tiếp hiệu quả

3.4.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

4. IV.Lãnh đạo nhóm làm việc

4.1. Khái niệm về lãnh đạo nhóm làm việc

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Vai trò

4.2. Huấn luyện nhóm làm việc

4.2.1. Khái niệm

4.2.2. Quy trình huấn luyện nhóm làm việc

4.2.2.1. Xác định nhu cầu huấn luyện

4.2.2.2. Thiết lập mục tiêu huấn luyện

4.2.2.3. Đánh giá thực trạng công việc

4.2.2.4. Tìm kiếm giải pháp huấn luyện

4.2.2.5. Cam kết thực hiện huấn luyện

4.3. Tạo động lực cho nhóm làm việc

4.3.1. Khái niệm

4.3.2. Cách thức tạo động lực

4.4. Giải quyết xung đột nhóm làm việc

4.4.1. Khái niệm và các loại xung đột nhóm làm việc

4.4.1.1. Khái niệm xung đột nhóm làm việc

4.4.1.2. Phân loại xung đột nhóm làm việc

4.4.1.3. Vai trò của giải quyết xung đột nhóm làm việc

4.4.2. Nội dung giải quyết xung đột

5. V.Đánh giá nhóm làm việc

5.1. Khái niệm và mục tiêu của đánh giá nhóm làm việc

5.1.1. Khái niệm đánh giá nhóm làm việc

5.1.2. Mục tiêu đánh giá nhóm làm việc

5.2. Nội dung cơ bản của đánh giá nhóm làm việc

5.2.1. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá nhóm làm việc

5.2.2. Lựa chọn và sử dụng phương pháp đánh giá nhóm làm việc

5.2.3. Phỏng vấn đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá nhóm làm việc