Grunnleggende ferdigheter

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grunnleggende ferdigheter by Mind Map: Grunnleggende ferdigheter

1. Å kunne lese

1.1. Tekster

1.1.1. Bruke

1.1.2. Forstå

1.1.3. Innhold

1.1.4. Reflektere

1.2. Ferdigheten:

1.2.1. Forbedre, utføre og bearbeide

1.2.1.1. Finne

1.2.1.1.1. Tolke og sammenholde

1.2.1.1.2. Nivå 1-5

1.2.1.2. Nivå 1-5

1.2.1.2.1. Bruker kunnskaper en har om det fra før av Ser over teksten før en setter i gang Leser tekster Kunne bruke stoffet teksten

1.2.1.2.2. Varierer lesermåte i teksten(kommer an på hvordan tekst dette er) Søker på internett Bruker oppklarende strategier Setter opp teksten på en hensiktsmessig måte

1.2.1.2.3. Bruker faglige og kjennskap du har fra før av til teksten Vær kritisk til det du leser Arbeider med teksten alene

1.2.1.2.4. Velger relevante strategier som passer til teksten Reflekterer og er bevist på måten du "angriper" en tekst på

2. Å kunne uttrykke seg muntlig

2.1. Nivåbeskrivelser - Muntlige ferdigheter som en grunnlegende ferdighet

2.1.1. Forstå og vurrdere

2.1.1.1. Nivå 1-5

2.1.1.1.1. 1. ''Lytte etter informasjon og argumentasjon''

2.1.1.1.2. 2.''Lytter etter relevant informasjon'' ''Skiller mellom meninger og fakta''

2.1.1.1.3. 3. ''Tolker muntlige tekster med konkurrerende informasjon''

2.1.1.1.4. 4. ''Tolker komplekse tekster og reflekterer over formål og innhold''

2.1.1.1.5. 5. Vurderer komplekse tekster kritisk og tar stilling til innhold og formål''

2.1.2. Utforme

2.1.2.1. Nivå 1-5

2.1.2.1.1. 1.''Kombinere verbalspråk med andre ressurser og virkemidler''

2.1.2.1.2. 2. ''Varierer verbalspråk, og bruker digitale og andre ressurser og virkemidler''

2.1.2.1.3. 3. ''Bruker verbalspråk, og velger andre ressurser og virkemidler''

2.1.2.1.4. 4. ''Tilpasser verbalspråk , og velgerandre ressurser og virkemidler''

2.1.2.1.5. 5. ''Bruker verbalspråk, andre ressurser og virkemidler selvstendig og kritisk''

2.1.3. Kommunisere

2.1.3.1. 1. ''Tar ordet etter tur i samtaler og gir tilbakemeldinger'' ''Gjengir innhold med egnene ord og stiller oppklarende spørsmål''

2.1.3.2. Nivå 1-5

2.1.3.2.1. 2. ''Følger opp innspill fra andre i faglige samtaler'' ''Stiller oppklarende spørsmål''

2.1.3.2.2. 3. ''Videreutvikler innspill fra andre i faglige samtaler'' ''Støtter se på andre og utnytter egene erfaringer i faglig arbeid''

2.1.3.2.3. 4. ''Driver samtalen framover gjennom relevante innspill'' ''Utveksler erfaringer og kunnskap og skaper mening i faglige fellesskap''

2.1.3.2.4. 5. ''Gir respons og samtaler fleksibelt og effektivt i ulike faglige roller og situasjoner'' ''Vurderer egen forståelse og velger relevante strategier''

2.1.4. Reflektere og vurdere

2.1.4.1. Nivå 1-5

2.1.4.1.1. 1. ''Forteller om opplevelser og faglige emner'' ''Uttrykker og begrunner egene meninger''

2.1.4.1.2. 2. Beskriver faglige emner og erfaringer'' Argumenterer for egnene meninger''

2.1.4.1.3. 3. Greier ut om faglige emner og prosesser'' Argumenterer for egene syspunkter og tar ulike prspektiver'' Bruker fagterminologi''.

2.1.4.1.4. 4. ''Reflekterer over faglige emner og prosesser'' ''Bruker nyansert fagterminologi i lengre utgreiinger'' ''Bygger opp saklig argumentasjon''

2.1.4.1.5. 5. ''Drøfter komplekse faglige emner og prosesser med presis fagterminologi'' ''Bygger opp en helhetlig argumentasjon''

2.2. Muntlige ferdigheter

2.2.1. Utvikling av muntlige egenskaper

2.2.1.1. Den muntlige utviklingen starter allerede i tidlig småbarnsalder

2.2.1.2. Skolen må videreutvikle og bygge på ferdighetene eleven allerede har

2.2.1.3. Muntlige ferdigheter læres gjennom aktiv deltakelse i klassen

2.2.2. Forståelse

2.2.2.1. Kunne snakke og forstå språket

2.2.2.2. Formulere setninger

2.2.2.3. Forståelse for fag-begreper

2.2.2.4. Forståelse av faget

3. Å kunne regne (er ikke bare matematikk.)

3.1. Kognitiv Læring

3.1.1. 2+7=9 7+2=9 Forskjellig, men likevel samme= ny erfaring.

3.1.1.1. Asimilasjon Akkomodasjon

3.1.2. -Matematisk problem -Bruke og bearbeide -Matematisk løsning -Reflektere -Virkelig løsning -Vurdere

3.1.2.1. Matematisk kompetanse

3.1.2.1.1. Forståelse

3.1.2.1.2. Beregning

3.1.2.1.3. Anvendelse

3.1.2.1.4. Resonnering

3.1.2.1.5. Engasjement

3.2. Begrepsforståelse

3.2.1. Virkelig problem

3.2.1.1. -Gjenkjenne -Analysere -Fremgangsmåte -Fakta og verktøy

3.2.1.1.1. Måling, mengde, mønstre, og former i størrelse

3.2.1.1.2. Endring, utvikling og usikkerhet

4. Å kunne bruke digitale verktøy

4.1. Læring

4.1.1. Innhente og behandle digital informasjon

4.1.1.1. Bruke digitalt utstyr

4.1.1.2. Forstå prgramvare

4.1.1.3. Bruke digitale måleinstrument

4.1.1.4. Finne og behandle digitale kilder

4.1.2. Kreativ og skapende med digitale ressurser

4.1.2.1. Produserer og bearbeide digitale ressurser

4.1.3. Kommunisere og samhandle med andre i digitale omgivelser

4.1.3.1. Gjennomføre læringsarbeid digitalt sammen med andre

4.2. Mål

4.2.1. Utvikle digital dømmekraft

4.2.1.1. Tilegne seg kunnskap for nettbruk

4.2.1.2. Tilegne seg gode strategier for nettbruk

5. Å uttrykke seg skriftlig

5.1. Formidling av tekst

5.1.1. Hva

5.1.1.1. Innhold: Hva handler teksten om? Hva vil du formidle?

5.1.2. Hvordan

5.1.2.1. Form

5.1.2.2. Språk

5.1.2.3. Sjanger

5.1.3. Hvorfor

5.1.3.1. Formål

5.1.3.1.1. Hvorfor skrive en tekst

5.1.3.1.2. Hva skal den brukes til

5.1.3.1.3. Hvordan den vil bli vurdert

5.1.3.1.4. Hvem skal lese den

5.2. Dokumentering

5.3. Å kunne bruke korrekt språk

5.4. Kunne skrive en mail til kunde

5.5. Rettkriving - manglende skriveferdighet