PRAVO FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I TRŽIŠTA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PRAVO FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I TRŽIŠTA by Mind Map: PRAVO FINANCIJSKIH INSTITUCIJA I TRŽIŠTA

1. FINANCIJSKO PRAVO

1.1. skup pravnih pravila kojim se reguliraju ustroj i djelovanje financijskih institucija, organizirana tržišta vrijednosnih papira i tržišta kapitala te sklapanje pravnih poslova na takvim tržištima

2. FINANCIJSKE INSTITUCIJE

2.1. uređene su Zakonom o tržištu kapitala i Zakonom o investicijskim fondovima

2.2. 1. BURZA 2. SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO 3. INVESTICIJSKA DRUŠTVA 4. INVESTICIJSKI FONDOVI

2.3. kreditne institucije - BANKE - ne ubrajaju se u fin. institucije

2.4. HANFA - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2.4.1. izvršava nadzor nad radom i poslovanjem fin. institucija

2.4.2. izdaje odobrenje za rad fin. institucija

2.4.3. ispituje zakonitost njihova poslovanja

2.4.4. izriče upravne kazne za nezakonita postupanja

3. BURZA

3.1. dioničko društvo

3.2. minimalni temeljni kapital 40,000.000,00 kn

3.3. upravlja poslovanjem organiziranih tržišta kapitala i financijskih instrumenata s odobrenjem HANFA-e

3.4. u trgovanju sudjeluju samo članovi - INVESTICIJSKA DRUŠTVA I BANKE

3.5. ZAGREBAČKA BURZA

3.5.1. TRŽIŠTA

3.5.1.1. 1.vodeće 2.službeno 3.redovito 4.multilateralna trgovinska platforma (MTP)

3.5.1.2. razlikuju se prema stupnju rizičnosti financijskih instrumenata i regulatornim zahtjevima postavljenim za uvrštenje vrijednosnih papira na burzu

4. SKDD- SREDNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO

4.1. dioničko društvo

4.2. minimalni temeljni kapital - 20.000.000,00 kn

4.3. odobrenje HANFA-e

4.4. ustroj i djelovanje propisani su Zakonom o tržištu kapitala

4.5. OBAVLJA POSLOVE

4.5.1. voženje središnjeg depozitorija nematerijaliziranih VP

4.5.2. vođenje središnjeg registra fin. instrumenata

4.5.3. upravlja sustavom poravnanja i namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a

4.5.4. usluge vezane za koorparativne aktivnosti izdavatelja

4.5.5. pohrana dionica u vezi s preuzimanjem d.d.-a

4.5.6. usluge glasovanja u svojstvu opunomoćenika na glavnim skupštinama

5. INVESTICIJSKA DRUŠTVA

5.1. dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću

5.2. odobrenje HANFA-e

5.3. pružaju usluge fin. savjetovanja i zastupanja u fin. transakcijama klijenata

5.4. mogu upravljati i portfeljima fin. institucija ili organizirati samostalnu multilateralnu trgovinsku platformu

6. INVESTICIJSKI FONDOVI

6.1. fin. institucije koje za račun klijenata - ulagača ulažu u fin. instrumente, dionice, obveznice i druge dužničke VP, novac i depozite...

6.2. njima upravljaju DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INV. FONDOVIMA

6.2.1. osnivaju se kao društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva

6.3. ZATVORENI INV. FONDOVI

6.3.1. ulažu u uvrštene i neuvrštene VP te nekretnine

6.3.2. prikupljaju sredstva za ulaganje JAVNOM PONUDOM DIONICA FONDA

6.4. OTVORENI INV. FONDOVI

6.4.1. nisu samostalne pravne osobe, već zaklade imovine kojima upravlja društvo za upravljanje fondom

6.4.2. sredstva za ulaganje prikupljaju PRODAJOM DIONICA ILI UDJELA U FONDU nepoznatim ulagačima JAVNOM PONUDOM ili određenim ulagačima PRIVATNOM PONUDOM

6.4.3. mogu ulagati u bilo što, često se osnivaju za ulaganje u najrizičnije fin. instrumente