Aitaikuji - Các ticket còn lại - 17-Jun-2020

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aitaikuji - Các ticket còn lại - 17-Jun-2020 by Mind Map: Aitaikuji - Các ticket còn lại - 17-Jun-2020

1. Kết quả test

1.1. MP-123 [Back-end] Purchase with order section is not show orders

1.1.1. Chỉ check những order, sản phẩm sau migrate sẽ ko bị

2. Cần anh Hiếu Lê/anh Thảo xử lý

2.1. Chưa test được

2.1.1. Payment bằng PayPal lỗi và order status là Payment Review

2.1.1.1. MP-81 Investigate "Ship separately" rule

2.2. Chưa xử lý

2.2.1. MP-101 Instagram Legacy API Platform will be disabled on March 31, 2020

2.2.2. MP-137 [Front-end] Menu ở front-end quá dài và không thể scroll được

2.2.3. MP-138 [Back-end] Không thêm được sản phẩm vào order

2.2.3.1. Show lỗi không customize extension

2.2.4. MP-43 [Front-end] Scroll left & right for Product section at Home page

2.2.4.1. Khách đã approved

2.2.5. MP-133 [Front-end] Sản phẩm Out of stock nhưng không hiển thị text Out of stock

2.2.5.1. anh Hiếu, anh Thống cho thêm ý kiến có nên process thêm?

2.2.5.2. MP-95 Status "In Stock" with Stock Quantity 0 for 955 Simple Products, Status "Out of Stock" with Stock Quantity > 0 for 13 Simple Products

2.3. Test failed

2.3.1. MP-13 [Back-end] Shipment - Cannot save the shipment

2.3.2. MP-134 [Back-end] Sold count của Configurable product chưa bằng tổng các Number Sold của các child product

2.3.3. MP-114 [Back-end] Số liệu Number sold bị sai

2.3.4. Bug phát sinh từ MP-141

2.3.4.1. MP-144 Khi update SKU của sản phẩm configurable product thì Inventory Log ghi nhận giảm stock quantity

2.3.5. Bug phát sinh từ MP-136

2.3.5.1. MP-145 Stock bị ảnh hưởng khi đơn hàng chưa thanh toán thành công

3. Chờ build production

3.1. MP-100 [Back-end] Khi refund order thì vẫn bị làm tròn

3.1.1. Ticket này đang ở Approve to do (có cần build?)

3.2. MP-136 [Back-end] Inventory log ghi nhận sai Order ID khi tạo Order Manually từ back-end

3.2.1. anh Trọng xử lý

3.2.2. Phát sinh Bug MP-136 nên chưa build được

3.3. MP-141 Cannot update SKU

3.3.1. anh Trọng xử lý

3.3.2. Phát sinh Bug MP-144 nên chưa build được

3.4. MP-124 Reward Points in Order Total Not Migrated

3.4.1. anh Trọng xử lý

3.5. MP-48 [Back-end] Complete Status Changes to Closed When Updating Shipping Address

3.5.1. anh Trọng xử lý

3.6. MP-119 [Back-end] SKU của product trong order khác với SKU trong Product detail

3.6.1. anh Trọng xử lý

3.7. MP-143 [Back-end] Bị mất cột Stock in status và Release date trong Item ordered

4. Đã build production

5. Chờ khách hàng duyệt

5.1. MP-125 Tracking Number Not Migrated from NopCommerce

5.1.1. anh Trọng xử lý

5.2. MP-142 Reindex redirected to the Dashboard

5.3. MP-129 [Front-end] Add "Shipping policy" tab on Product detail page