Fraccions

Fracciones

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Fraccions by Mind Map: Fraccions

1. Classificació

1.1. Definició de fracció

1.2. Fraccions pròpies

1.3. Fraccions impròpies

2. Fraccions equivalents

2.1. Com saber si son equivalents?

2.2. Obtindre fraccions equivalents per ampliació

2.3. Obtindre fraccions equivalents per reducció

2.4. Simplificació de fraccions.Fraccions irreductibles.

3. Objectius

3.1. - Reconèixer fraccions pròpies e impròpies - Obtenir fraccions equivalents per reducció o ampliació. - Obtenir la fracció irreductible - Saber comprar fraccions - Reduir fraccions al comú denominador. - Operar amb fraccions. - Resoldre problemes d’aplicació de fraccions.

4. Fraccions amb diferent denominador

4.1. Reducció a comú denominador

4.2. Comparacions de fraccions

5. Operacions amb fraccions

5.1. Suma i resta de fraccions

5.2. Producte de fraccions

5.3. Quocient de fraccions

5.4. Potència de fraccions

5.5. Arrel quadrada de fraccions

5.6. Operacions combinades

6. Problemes d'aplicació de fraccions.

6.1. Fracció d'una quantitat

6.2. Suma i restes de fraccions

6.3. Multiplicació de fraccions

6.4. Fracció d'un altra fracció

7. Fraccions amb el mateix denominador. Comparació de fraccions