Một thoáng Tester

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Một thoáng Tester by Mind Map: Một thoáng Tester

1. Qua loa về bản thân

1.1. Kinh nghiệm (nơi từng làm, số năm k/n)

1.2. Các dự án + nghiệp vụ + quy mô con người + mô hình phát triển + công nghệ áp dụng. + vai trò + công cụ quản lý task, bugs

2. Chút chút Database với SQL (Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu có cấu trúc)

2.1. SQL Select

2.2. SQL Where

2.3. Điều kiện kép: AND & OR

2.4. IN & BETWEEN

3. Vài ba cái khái niệm

3.1. High level Testcase + Review SRS + Testcase không cần theo flow của sản phẩm + Mục đích tìm ra tiếng nói chung giữa BA và Tester

3.2. Dựng Testcase: + Theo thứ tự của flow sản phẩm + test theo checklist + Chuẩn bị môi trường test => Test => Log bug => Test lại => Report

3.3. Các cấp độ test: unit test, integration test, system test, acceptance testing

3.4. Vài kĩ thuật cần ghi nhớ + phân vùng tương đương + phân tích giá trị biên + bảng quyết định + dự đoán bug

4. Đỉnh cao auto test

4.1. API bằng Postman + status + data response + validate

4.2. Giao diện bằng Katalon + kéo / thả + framwork được sử dụng

5. Có thể sẽ hỏi về cá nhân

5.1. Khó khăn khi quay lại

5.2. Tại sao nghỉ chỗ cũ? Áp lực? Vấn đề cá nhân?

5.3. Cách xử lý khi xung đột với team

6. Cái họ cần?

6.1. Khả năng thích nghi, làm việc nhóm

6.2. Tính chủ động

6.3. Kĩ năng

6.4. Mong muốn tiến xa, có dự định rõ ràng

6.5. Hỏi về dự án, về cty, về con đường phát triển bản thân