สะท้อนความคิดจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สะท้อนความคิดจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2 by Mind Map: สะท้อนความคิดจากการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2

1. ความประทับใจ

1.1. การทำกิจกรรมต่างๆภายในและภายนอกสถานศึกษา คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ให้ความรู้และให้คำชี้แนะแก้ไขตลอดทั้งการทำกิจกรรมต่างๆมากมาย

2. ความภูมิใจ

2.1. ได้มีโอกาสในการทดลองสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ซึ่งนักเรียนชื่นชมว่ามีการจัดกิจกรรมได้ดี สนุกสนาน และมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ยุคปัจจุบัน

3. ปัญหา/อุปสรรค

3.1. ข้อมูลบางส่วนยังต้องหาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถนำไปศึกษาต่อในการสังเกตการณ์สอนในภาคเรียนหน้า รวมไปถึงมีนักเรียนบางส่วนยังไม่ให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน มีทะเลาะกันในห้องบ้าง แอบกินขนมบ้าง แต่โดยรวมแล้วนักเรียนน่ารักและเป็นกันเองมาก

4. ข้อดี

4.1. นักเรียนเห็นว่าเราเป็นครูคนหนึ่ง นักเรียบนให้ความเคารพและให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการปรับปรุงตนเอง

5. ข้อเสีย

5.1. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในสถานศึกษายังไม่เพียงพอ ยังต้องการอุปกรณ์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนภายในสถานศึกษาเพื่อให้เท่าทันต่อสังคมโลก

6. อื่นๆ

6.1. คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับและดูแลอย่างดีเยี่ยมตลอดการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1-2