โปรแกรมกราฟิก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โปรแกรมกราฟิก by Mind Map: โปรแกรมกราฟิก

1. ความหมายของกราฟิก

1.1. หมายถึง ศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายด้วยเส้น สัญลักษณ์ รูปวาด ภาพถ่าย กราฟแผนภูมิ การ์ตูน ฯลฯ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายข้อมุลได้ถูกต้อง

2. ความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก

2.1. หมายถึง การสร้างการตกแต่งแก้ไข หรือารจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ การสร้างภาพตามจิตนาการ และการใช้ภาษากราฟิกในการนำเสนอข้อมูลต่างๆ

3. ประเภทของภาพกราฟิก

3.1. 1. ภาพกราฟิกแบบ 2 มิติ เป็นภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ภาพถ่าย ภาพลายเซ็น สัญลักษณ์ กราฟ รวมถึงการ์ตูนต่างๆ ในโทรทัศน์

3.2. 2. ภาพกราฟิกแบบ 3 มิติ เป็นภาพกราฟิกที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติ โดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม 3D-MAX โปรแกรม MAYA เป็นต้น

4. องค์ประกอบของงานกราฟิก

4.1. 1. จุด ( DOT ) เป็นองค์ประกอบที่มีขนาดเล็ก ไม่มีมิติ จุดเมื่ออยู่ในพื้นที่ว่างจะมีผลต่อความรู้สึกของผู้ดู

4.2. 2. เส้น ( LINE ) เป็นสื่อแสดงขอบเขตของภาพ ขอบเขตของรูปร่าง รูปทรง ขนาดและทิศทาง เส้นมีลักษณะ 2 อย่าง ได้แก่ เส้นตรง เส้นโค้ง

4.3. 3. รูปร่างและรูปทรง ( SHAPE,FORM ) เป็นรูปที่เกิดจาการนำเส้นมาประกอบกันเป็นรูป ได้แก่ รูปร่าง ( SHAPE ) ซึ่งเป็นรูปที่มีลักษณะ 2 มิติ มีเนื้อที่ขอบเขต รูปทรง ( FORM ) เป็นรูปที่มีลักษณะ 3 มิติ มีปริมาตรที่เป็นความหนาหรือความลึก

4.4. 4. น้ำหนัก ( VALUE ) เป็นคุณค่าของความอ่อน-แก่ ของสีหรือแสงเงาที่นำมาใช้ในการแสดงออกทางศิลปะ

4.5. 5. สี ( COLOR) เป็น บทเรียนสำคัญในความคิดสร้างสรรค์ สีในจะประ...

4.6. 6. พื้นที่ว่าง ( SPACE ) ในงานศิลปะหมายถึง บริเวณหรือพื้นที่ต่างๆ ในงานนั้นๆ

4.7. 7. พื้นผิว ( TEXTURE ) คือลักษณะผิวในงานศิลปะที่ให้ความรู้สึกในการเห็น เช่น ลักษะหยาบ ขรุขระ ริ้วรอย เรียบ มันวาว เป็นต้น

4.8. 8. ตัวอักษร ( TYPE ) ในการออกแบบงานกราฟิกที่ดีนักออกแบบอาจจะใช้เพียงแค่ตัวอักษรและสี เป็นส่วนประกอบเพียงสองอย่าง เพื่อสร้างสรรค์