Uurimistöö alused

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Uurimistöö alused by Mind Map: Uurimistöö alused

1. Mida tehakse?

1.1. Püstitatakse eesmärk ja hüpotees

1.2. Kirjeldatakse uurimismeetodeid

1.3. Viiakse uurimus läbi

1.4. Esitatakse tulemused

1.5. Analüüsitakse tulemusi

1.6. Tehakse järeldused

2. Oskused

2.1. Allikate kasutamise oskus

2.2. Oskus eristada olulist ebaolulisest

2.3. Andmeanalüüsi oskus

2.4. Järelduste tegemise oskus

2.5. Eneseväljendusoskus

2.6. Esinemisoskus avalikul kaitsmisel

3. Etapid

3.1. Teema valik

3.2. Uurimisprojekti kavandamine

3.2.1. Tausta loomine

3.2.2. Probleemi sõnastamine

3.2.3. Eesmärgi ja hüpoteesi sõnastamine

3.2.4. Andmete kogumise kavandamine

3.3. Uurimuse läbiviimine

3.3.1. Andmete kogumine

3.3.2. Tulemused

3.3.3. Arutelu

3.3.4. Järeldused

3.4. Töö vormistamine

3.5. Retsenteerimine

3.6. Kaitsmine

4. Teema valik

4.1. Teema peab olema huvitav

4.2. Valdkonna valik

4.2.1. Loodusteadused

4.2.2. Sotsiaalained

4.2.3. Kirjandus

4.2.4. Kehakultuur

5. Pealkiri

5.1. Võimalikult täpne sõnastus

5.2. Hõlmab kogu sisu

5.3. On vastavuses probleemi ja eesmärgiga

5.4. Sisaldab töö keskseid mõisteid

5.5. Ei ole lause,vaid fraas(puudub öeldis)

6. Eesmärgi sõnastamine

6.1. Vastavuses pealkirjaga

6.2. Saavutatud antud tööga

6.3. Eesmärk on suunatud tulemusele