PARTICIPATIE IN GEMEENTEN -- 20 SUCCESVOORWAARDEN -- (focus op adviesraden)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PARTICIPATIE IN GEMEENTEN -- 20 SUCCESVOORWAARDEN -- (focus op adviesraden) by Mind Map: PARTICIPATIE IN GEMEENTEN   -- 20 SUCCESVOORWAARDEN  -- (focus op adviesraden)

1. Adviesraden ontwikkelen (bij voorkeur) sectoroverschrijdend en samen met bestuur een visie op participatie in hun gemeente en een strategie om die visie waar te maken

2. Adviesraden treden naar buiten en maken hun ambities en acties op een actieve manier openbaar en transparant

3. In het gemeentelijk bestuursakkoord heeft participatie al een rijkere invulling dan wat de wet voorschrijft

4. Adviesraden beschikken over een geëxpliciteerde missie, een visie op hun rol en werking en over strategische doelen of speerpunten voor meerdere jaren

4.1. Simon Sinek aan het woord over zijn 'golden circle' WHY HOW WHAT

5. Adviesraden doen geregeld aan zelfreflectie

6. Adviesraden maken actief gebruik van een stakeholdersmatrix om te beslissen welke mensen ze voor bepaalde thema's extra uitnodigen of betrekken naast de gangbare vergaderaars

6.1. Stakeholdersmatrix

7. Voor elk agendapunt van de adviesraad is duidelijk wat de bevoegdheid van het overleg is

8. Adviesraden ontwikkelen een cocreatieve houding

8.1. de cocreatiekaart

8.2. cocreatie als relationele praktijk

9. Adviesraden ontwikkelen interne afspraken/procedures die de kans op vernieuwing, verjonging en verbreding vergroten

10. De lokale overheid beschikt over een heldere, gedragen en gerespecteerde visie op de rolverdeling inzake participatie tussen college, schepenen, ambtenaren, adviesraden, wijk/dorpsraden, bewonersgroepen, andere actoren

11. Adviesraden gebruiken ook creatieve vormen van overleg en besluitvorming

12. Adviesraden zoeken (bij voorkeur sectoroverschrijdend) op een actieve manier naar nieuwe vormen om burgerparticipatie te versterken

13. Adviesraden denken en handelen vaker planmatig, trajectmatig en projectmatig

14. Burgers, gemeente en samenleving graag zien als basisattitude voor schepenen, ambtenaren, leden van adviesraden, ...

15. Adviesraden engageren zich (thematisch, ad-hoc) ook voor sectoroverschrijdende uitdagingen, doelen en acties

16. Adviesraden smeden partnerschappen met nieuwere vormen van burgerparticipatie in wijken en dorpen

17. Adviesraden durven te stoppen met te doen wat niet werkt

18. Adviesraden doen aan competentieontwikkeling rond participatie en interactieve beleidsvoering

19. e-communicatie en e-participatie is vast onderdeel van de werking van adviesraden

20. Het bestuur hanteert een democratisch perspectief op participatie

20.1. visie op participatie