การประยุกต์การใช้งานมัลติมีเดีย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การประยุกต์การใช้งานมัลติมีเดีย by Mind Map: การประยุกต์การใช้งานมัลติมีเดีย

1. ด้านการศึกษา

1.1. http://www.youtube.com/watch?v=_hpxjpFLHtI

1.2. สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความสำคัญ

1.3. ในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวนำความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียน

1.4. อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษาเป็นต้น

2. ด้านการท่องเที่ยว

2.1. ใช้สื่อเพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัด การเดินทาง หรือที่พักต่างๆ

2.2. http://thai.tourismthailand.org/

2.3. นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว บรรยากาศ ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว

2.4. http://www.youtube.com/watch?v=FFQRTEm86oM

2.5. http://www.youtube.com/watch?v=yJC8qjmT3oM

2.6. http://www.youtube.com/watch?v=oLjPj9n2pyw

3. ด้านความบันเทิง

3.1. http://www.youtube.com/watch?v=ZswTSQRWO3I

3.2. ด้านความบันเทิงที่ปัจจุบันการนำสื่อมัลติมีเดียมาใช้เป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากอาจจะเรียกว่าถึงขีดสูงสุดเลยก็ว่าได้ทั้งใช้ในด้านภาพยนต์ สื่อทีวีต่างๆ และด้านดนตรี โดยการใช้อุปกรณ์เป็นสื่อ อุปกรณ์ด้านมัลติมีเดียต่างๆเหล่านี้ อาจแบ่งออกเป็น 4 หมวดได้คือ1. อุปกรณ์มัลติมีเดียด้านเสียง เสียง เป็นอีกองค์ประกอบของมัลติมีเดีย อันจะช่วยให้เกิดบรรยากาศที่น่าสนใจในการรับรู้ทางหู โดยอาศัยจะนำเสนอในรูปของ เสียงประกอบ เพลงบรรเลง เสียงพูด เสียงบรรยาย หรือเสียงพากษ์ เป็นต้น

3.3. http://www.youtube.com/watch?v=dr-5SO5HgQY

3.4. http://www.youtube.com/watch?v=JvGcbFIfJos

4. ด้านการประชาสัมพันธ์

4.1. เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนำข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน

4.2. สื่ออาจจำแนกได้หลายประเภทหลายหลักเกณฑ์แต่การกำหนดประเภทของสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ จะต้องคำนึงถึงลักษณะที่เป็นรูปธรรม ลักษณะที่พัฒนาได้ประโยชน์ในปัจจุบันและศักยภาพเพื่ออนาคต

4.3. http://www.youtube.com/watch?v=U8JszKb67WY

5. ด้านการโฆษณา

5.1. http://www.youtube.com/watch?v=7s22HX18wDY

5.2. เป็นการนำเสนอต่อสาธารณชน (public presentation) การโฆษณาเป็นรูปแบบการนำเสนอข่าวสารต่อสาธารณชน ที่นิยมใช้กันมากที่สุดเนื่องจากการโฆษณาเป็นการติดต่อสื่อสารไปยังผู้คนเป็นจำนวนมาก

5.3. เป็นการกระจายเผยแพร่ข่าวสาร (pervasiveness) การโฆษณาเป็นการกระจายข่าวสารผ่านพาไปถึงผู้รับข่าวสารจำนวนมาก และครอบคลุมไปทั่ว เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ผู้ขายหรือผู้ทำโฆษณาสามรถนำเสนอข่าวสาร กระทำซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง