Den vitenskapelige revolusjon

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Den vitenskapelige revolusjon by Mind Map: Den vitenskapelige revolusjon

1. Hvem har rett?

1.1. Ulike paradigmer:

1.1.1. Aristoteles: legemer faller proposjonalt med vekten

1.1.2. Galilei: legemer faller like hurtig

2. Ptolemaios geosentrisme

2.1. komplisert

2.2. ikke kosmos (orden)

2.3. virket vilkårlig

3. Giordano Bruno

3.1. infinitismen

3.2. solen derav ikke priviligert plass

4. Ny vitenskap: den humanistiske

5. Kopernikus

5.1. heliosentrisk modell av universet

5.1.1. kontraintuitivt

5.1.2. enkelt

5.2. geometrisk harmoni i pythagoreisk stil

5.3. videreførte Aristoteles ambisjoner

5.3.1. stemte overens med astronomiske observasjoner

5.3.2. og kosmos

5.3.2.1. Occam's Razor

6. Fra aristotelisk til mekanistisk natursyn

6.1. Ting påvirker hverandre

6.2. Hobbes

6.3. Descartes

6.4. Konkluderte med Newtons teori

6.4.1. avstands krefter

6.5. Praktisk anvendelig vs spekulaiv filosofi

6.5.1. dynamikken

6.5.2. statikken

7. Hvordan legitimere samfunnsorden?

7.1. Machiavelli

7.2. Hobbes

7.3. Machiavelli

8. instrumentalistisk syn på kunnskapen

9. Thomas Kuhn

9.1. grunnlegger av moderne matematisk og eksperimentell naturvienskap

9.2. skråplanforsøk

9.2.1. konstant akselerasjon

9.3. beskriver idealsituasjoner

10. Kepler

10.1. Elliptiske planetbaner

11. Galileio Galilei

11.1. la grunnlaget for en ny bevegelseslære

11.1.1. konstant akselerasjon

11.2. la grunnlaget for et nytt metodeideal

11.2.1. bruk av eksperiment og matematikk

11.3. Rasjonalisme:

11.3.1. "sansene kan villede oss"

11.3.2. det intuitive kan være feil

11.3.3. jmf. naturfilosofenes sanse- vs tanke-argumenter

12. To ulike syn på vitenskapelige teorier:

12.1. Realisme

12.1.1. avspeiling ("fange") virkeligheten

12.1.2. Popper

12.1.3. noen teorier sannere enn andre

12.2. Instrumentalisme

12.2.1. Sannhet og falskhet ikke mulig

12.2.1.1. inkomensurablitet

12.2.2. Kuhn

13. Descartes

13.1. plenist

13.1.1. jmr. Parmenides "intet" kan ikke eksistere

13.2. determinstisk mekanisk natursyn

13.2.1. kontra Aristoteles' teleologi

13.2.2. (nytt paradigme)

13.2.3. muliggjør prediksjon = kontroll

14. Newton

14.1. fjernkrefter

14.2. agnostiker

15. Det nye deduktive vitenskapsideal

15.1. bakgrunn fra Euklid

15.2. utviklet av Descartes reduksjonisme