Descartes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Descartes by Mind Map: Descartes

1. Aristoteles vs Decartes

1.1. Aristoteles

1.1.1. biologi og logikk

1.2. Decartes

1.2.1. fysikk og matematikk

1.2.2. dualistisk ontologi

1.2.2.1. jmr. Platon

1.2.3. sansene står i veien for erkjennelse

1.2.3.1. jfr. Platon

1.2.4. analytisk geometri

1.2.4.1. jfr. Pythagoreerne

2. Vitenskapelig metode

3. En av de store rasjonalistene

3.1. man kan fatte de mest grunnlegende nødvendige sannheter

3.2. intuisjon

3.3. IKKE ervervet gjennom erfaring

3.4. Trodde på latente ideer i menneskesinnet

3.4.1. jmf. Platon og Sokrates (fødselshjelp)

3.4.2. men IKKE en tidligere eksistens

3.4.3. bygget inn i menneskets natur

4. Epistemologiens rette far

4.1. Kan vi ha sikker viten?

4.2. Hvordan?

4.2.1. bylignelsen

4.2.2. tvilen

4.2.3. reduksjonisme

4.2.4. intuisjonen/fornuften

4.2.4.1. ikke la seg lure av sansene

5. Hva tviler Descarte på

5.1. Har vi en kropp?

5.2. Cogito, ergo sum

5.2.1. Utvilbart

5.3. kontra Humes EMPIRISKE skeptisisme

5.4. 1: den filosofieske tradisjonen

5.5. 2: sansens

5.6. 3: drømme-argumentet

5.7. 4: demonhypotesen

6. Gudsbeviset og den utstrakte verden

6.1. det perfekte vesenet må være godt

6.2. ergo: Gud garanterer oppnåelse av viten

6.3. Hvorfor tar mennesket feil?

6.3.1. fri vilje

7. Res extensa

7.1. primære egenskaper (objektive)

7.1.1. fysisk verden

7.1.2. form, volum, bevegelse

7.2. utstrekning og bevegelse

8. Res cogitas

8.1. sekundere egenskaper (subjektive)

8.1.1. kun i bevisstheten

8.1.2. lukt, farge lyd

9. Deterministisk mekanisk natursyn

9.1. plenist

9.1.1. jmr. Parmenides "intet" kan ikke eksistere

9.2. determinisme

9.3. fjernet aristotelisk teleologi

9.4. Om biologien: Del av mekanikken

9.4.1. maskiner

9.4.2. urverk

9.4.2.1. struktur

10. kausaliet vs teleologi

10.1. du kan forklare kausalitet med teleologiske argumenter

10.2. kan også forklare mekanisk

11. Sto for et ekstremt enhetsvitenskapelig ideal

11.1. alt (fysikk, biologi, astronomi) utgjør egentlig én vitenskap

11.2. alt kan forklares av grunnleggende prisipper

11.3. radikal kontrast til Aristoteles

11.3.1. alt må studeres fra sitt særpreg (form)

12. Synet på kropp og sjel

12.1. kropp

12.2. sjel

12.2.1. åndelig

12.2.2. bevisstheten

12.2.3. kontra Aristoteles

12.2.3.1. gjennomsyrer alle livsfunksjoner

12.3. dette skillet muliggjør fri vilje

12.4. dyrene har ikke bevissthet (sjel)

12.4.1. jfr. Aristoteles rasjonelle sjel