Timely Update-Họp giao ban

Update unit's tasks and set unit's priorities for the next week / next month. Cập nhật và thiết lập ưu tiên công việc của các đơn vị hàng tuần / tháng.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Timely Update-Họp giao ban by Mind Map: Timely Update-Họp giao ban

1. Agenda-Lịch trình

1.1. Attendees-Thành viên

1.1.1. Internal-Nội bộ

1.1.2. External-Mở rộng

1.2. Meeting Minutes from previous time - Biên bản họp lần trước

1.3. New Projects-Các Dự án mới

1.4. Desired Outcomes-Các kết quả mong muốn

2. Objectives-Mục tiêu

2.1. Control-KIểm soát

2.2. Collaborate-Kết hợp

2.3. Inform-Thông báo

2.4. Satisfy-Thuyết phục

2.5. Objective i

3. Tasks-Nhiệm vụ

3.1. Assigned Task 1

3.1.1. Start Date-Ngày bắt đầu

3.1.2. Due Date-Ngày hết hạn

3.1.3. Duration-Thời lượng (h)

3.1.4. Priority-Mức ưu tiên

3.1.5. Assigned to-Người thực hiện

3.1.6. Reminder-Nhắc nhở trước

3.1.7. Completion-Mức hoàn thành(%)

3.1.8. Reason - Lý do / Trở ngại

3.1.9. Solution-Giải pháp

3.1.10. Delayed Date-Giãn tiến độ

3.2. Assigned Task 2

3.3. Assigned Task 3

3.4. Assigned Task j

4. Priority List-Danh sách ưu tiên

4.1. High Priority-Cao

4.2. Medium Priority-Vừa

4.3. Low Priority-Thấp

5. Notes-Ghi nhớ

5.1. Desired Outcomes-Các kết quả mong muốn

5.2. Project Feasability-Dự án khả thi

5.3. Initial Strategy-Chiến thuật khởi sự

5.4. Efficiency-Hiệu quả

5.5. Workflow-Thứ tự thực hiện