Koncepcja rozwoju szkoły na lata 2015-2020

Plan your life and the next important steps and goals to proceed with a happy life

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Koncepcja rozwoju szkoły na lata 2015-2020 by Mind Map: Koncepcja rozwoju szkoły na lata 2015-2020

1. W szkole panuje właściwy klimat pedagogiczny

1.1. Wskaźniki realizacji: 1. Stworzenie uczniom szkoły przestrzeni do wypoczynku. 2. Szkoła promuje prospołeczne postawy uczniów i nauczycieli. 3. Uczniowie szkoły w relacjach z nauczycielami i innymi pracownikami mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa. 4. Uczniowie szkoły realizują projekty edukacyjne 5. Nauczyciele i pracownicy szkoły mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa w relacjach z innymi podmiotami życia szkoły. 6. Szkoła organizuje współpracę z instytucjami zewnętrznymi, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa.

1.2. Propozycje działań: 1. Udostępnienie uczniom szkoły przestrzeni do wypoczynku oraz wyposażenie go w niezbędne sprzęty. 2. Opracowanie regulaminu nagradzania i premiowania pracowników, który promuje postawy prospołeczne i współpracę w zespole. 3. Organizacja „Dnia Samorządności”, który uwzględnia podsumowanie szkolnego konkursu „ na najlepszy projekt edukacyjny”

2. Dyrektor szkoły zapewnia pomoc nauczycielom w ich rozwoju zawodowym.

2.1. Wskaźniki realizacji: 1. W szkole tworzone są warunki organizacyjne i finansowe służące podnoszeniu jakości pracy poprzez realizowane innowacje i eksperymenty pedagogiczne 2. Dyrekcja szkoły umożliwia i wspiera nauczycieli w doskonaleniu zewnętrznym. 3. Dyrekcja szkoły planuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli. 4. Rada Pedagogiczna zna i akceptuje przyjęte w szkole kryteria i wskaźniki oceny pracy nauczyciela

3. Rodzice są partnerami szkoły.

3.1. Wskaźnik realizacji: 1. Rodzice współuczestniczą w planowaniu i organizowaniu pracy szkoły. 2. W szkole realizowane są inicjatywy rodziców na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i wychowania. 3. Rodzice uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez szkołę. 4. Szkoła zapewnia pomoc rodzicom oczekującym na wsparcie. 5. Rodzice dokonują oceny kontaktów ze szkołą. 6. Kompetencje Rady Rodziców są przestrzegane. 7. Wiedza i doświadczenie rodziców są wykorzystywane przez szkołę. 8. Rodzice uczestniczą w życiu szkoły.

3.2. Propozycje działań: 1. Dyrekcja szkoły przestawia Radzie Rodziców sprawozdanie z pracy szkoły 2. Nauczyciele wychowawcy prezentują sprawozdanie na wywiadówkach szkolnych. 3. Dyrekcja szkoły planuje i organizuje szkolenia dla rodziców z zakresu Programu „Szkoła dla Rodziców” oraz spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską.

4. Szkoła posiada Koncepcję Rozwoju Szkoły ukierunkowaną na rozwój ucznia.

4.1. Wskaźniki realizacji: 1. Plan Rozwoju Szkoły na lata 2015 – 2020 został opracowany przez nauczycieli, rodziców i uczniów. 2. Opracowana koncepcja uwzględnia umiejętności kluczowe oraz wymagania określone przepisami prawa oświatowego. 3. Dokument jest znany i powszechnie akceptowany przez wszystkie podmioty życia szkolnego. 4. Dokument został zaprezentowany przedstawicielom jst. 5. Koncepcja uwzględnia zrównoważony rozwój

4.2. Propozycja działań: 1. Opracowanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemi Chrzanowskiej projektu, którego celem będą: • Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu efektywnego tworzenia zespołu. • Opracowanie Koncepcji Rozwoju Szkoły na lata 2015 – 2020. • Opracowanie kierunków rozwoju szkoły w kontekście nowego okresu finansowania Unii Europejskiej. 2. Badanie opinii rodziców, uczniów i nauczycieli nt. opracowanej Koncepcji wraz ze sporządzeniem wniosków. 3. Organizacja posiedzenia Rady Pedagogicznej wraz z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz przedstawicielami uczniów i rodziców.

5. W szkole działa system diagnozowania pracy sprzężony z ewaluacją, którego celem jest badanie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

5.1. Wskaźniki realizacji: 1. W szkole prowadzone są badania osiągnięć edukacyjnych uczniów opracowane w ramach pracy zespołów przedmiotowych. 2. Hospitacja zajęć przez dyrektora szkoły jest ukierunkowana na obserwację kompetencji i umiejętności uczniów. 3. W szkole prowadzona jest analiza wyników edukacyjnych uczniów w zakresie: promocji, sprawności, wyników egzaminów zewnętrznych, wyników rekrutacji na wyższe uczelnie oraz sukcesów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 4. W szkole działa system samopomocy uczniowskiej.

5.2. Propozycja działań: 1. Opracowanie i przeprowadzenie przez zespoły przedmiotowe arkusza badań wiedzy i kompetencji uczniów szkoły, dla klas I i II 2. Dyrekcja szkoły opracowuje Plan hospitacji, który uwzględnia hospitację diagnozującą pracę ucznia. 3. Uczniowie szkoły prowadzą zajęcia popołudniowe dla uczniów szkoły w ramach Klubu Wolontariusza.

6. Każdemu uczniowi szkoła umożliwia rozwój w górnej granicy jego potencjalnych możliwości.

6.1. Wskaźniki realizacji: 1. Szkoła prowadzi badania opinii rodziców i uczniów w zakresie spełniania standardu. Sporządza wnioski i wdraża postanowienia w życie. 2. Dyrekcja szkoły analizuje wyniki ucznia „na wejściu” i przekazuje informacje na forum Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców. 3. Szkoła upowszechnia sukcesy uczniów i wspiera ich w rozwoju poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz współpracę z instytucjami. 4. W szkole tworzone są warunki do rozwoju samorządności uczniowskiej. 5. Nauczyciele doskonalą metody i formy pracy.

6.2. Propozycje działań: 1. Opracowanie i przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych scenariusza zajęć dla uczniów: „W czym może pomóc Ci samorząd uczniowski?” 2. Opracowanie systemu wsparcia dla ucznia zdolnego oraz opiekuna. 3. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli uwzględnia doskonalenie metod pracy. 4. Plany pracy zespołów przedmiotowych przewidują organizację lekcji koleżeńskiej.

7. Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym tworząc korzystne relacje.

7.1. Wskaźniki realizacji: 1. Szkoła podejmuje działania na rzecz rozwoju środowiska lokalnego poprzez działania woluntarystyczne. 2. Uczniowie i nauczyciele szkoły korzystają z oferty edukacyjnej środowiska lokalnego. 3. Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi oraz gimnazjami na rzecz rozwoju edukacji 4. Osiągnięcia uczniów i nauczycieli szkoły są promowane w środowisku lokalnym. 5. Szkoła uzyskuje wsparcie finansowe, materialne i organizacyjne ze swoich kontaktów ze współpracując ze środowiskiem lokalnym

7.2. Propozycje działań: 1. Szkoła umożliwia realizację aspiracji uczniów w zakresie wolontariatu podpisując stosowne umowy. 2. Szkoła uczestniczy w realizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. 3. Szkoła współpracuje z gimnazjami oraz szkołami wyższymi w tworzeniu propozycji działań edukacyjnych.

8. W szkole widoczny jest wysoki poziom organizacji.

8.1. Wskaźnik realizacji: 1. W szkole przestrzegane są zapisy prawa ze szczególnym poszanowaniem prawa wewnątrzszkolnego w zakresie oceniania i klasyfikowania oraz przestrzegania konwencji o Prawach Dziecka i Obywatela. 2. Dyrekcja szkoły prowadzi działania zmierzające do podniesienia stanu infrastruktury oraz poziomu wyposażenia w pomoce dydaktyczne. 3. Szkoła prowadzi i doskonali funkcjonowanie dziennika elektronicznego. 4. Szkoła wykorzystuje narzędzia TIK w nauczaniu i zarządzaniu. 5. Nauczyciele szkoły pracują w zespołach zadaniowych i przedmiotowych.

8.2. Wskaźnik realizacji: 1. W szkole przestrzegane są zapisy prawa ze szczególnym poszanowaniem prawa wewnątrzszkolnego w zakresie oceniania i klasyfikowania oraz przestrzegania konwencji o Prawach Dziecka i Obywatela. 2. Dyrekcja szkoły prowadzi działania zmierzające do podniesienia stanu infrastruktury oraz poziomu wyposażenia w pomoce dydaktyczne. 3. Szkoła prowadzi i doskonali funkcjonowanie dziennika elektronicznego. 4. Szkoła wykorzystuje narzędzia TIK w nauczaniu i zarządzaniu. 5. Nauczyciele szkoły pracują w zespołach zadaniowych i przedmiotowych.

9. Szkoła współpracuje z organem prowadzącym oraz sprawującym nadzór pedagogiczny dla osiągnięcia wysokich efektów nauczania i wychowania.

9.1. Wskaźniki realizacji: 1. Szkoła uwzględnia politykę oświatową organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 2. Przedstawiciele organu prowadzącego szkołę znają Koncepcję Szkoły na lata 2015 – 2020. 3. Szkoła racjonalnie wykorzystuje przyznane środki finansowe. 4. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz organu prowadzącego uczestniczą w życiu szkoły.

9.2. Propozycje działań: 1. Dyrekcja szkoły umożliwia nauczycielom innych szkół prowadzonych przez Powiat Oświęcimski uzupełnianie etatu. 2. Przedstawiciele organów uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz wydarzeniach szkolnych. 3. Wydatki statutowe szkoły bilansują wysokość przyznanej subwencji ogólnej.