Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CARBO by Mind Map: CARBO

1. ORIGEN

1.1. Es creu que la major part del carbó actual es formà durant el carbonífer (fa 280 a 345 milions d'anys) de l'Era Primària. També en el Permià, Triàsic i Juràssic es van formar grans dipòsits.

2. USOS

2.1. El carbo te molts usos importants en tot el mon. Els usos més importants son la producció de electricitat, la producció de acer, la fabricació de cement i altres procesos industrials, així com combustible líquid.

3. LLOCS

3.1. El carbo es troba a Europa, Asia, America del Nord.

4. OBTENCIO

4.1. El carbo s'extrau de les mines impurs i amb una forma irregular per utiliztarlo.Es nateja per flotabilitat en aigua, de manera que el carbo suri i les imporeses baixin. El carbo net ha de passar per uns sedassos que homegenïtzin la mida

5. PROBLEMES

5.1. Repercucio en la terra, repercucions sobre l'aigua, repercucions acustiques, repercucions sobre l'atmosfera i pluja acida.

6. CONSEQÜENCIES

6.1. Repercusions sobre el terra

6.2. Explotacions a cel obert , per la restauració que pateix el terreny després de aquesta explotació gran part de l'impacte medioambiental desapareix.

6.3. Deteriorament de la capa superficial degut a la pluja àcida.

6.4. * Repercusions sobre l'aigua

6.5. Tèrmica. Les centrals tèrmiques nescesiten un circuit de refrigeració per condensar el vapor. Si la central agafa aigua d'un riu o un mar i la torna a avocar, es produeix un augment de la Tº en l'ecosistema. Si aquests circuit fos tancat es podria aprofitar aquesta calor per generar altres energies podent ser utilitzada igualment en l'ambit domèstic com calefacció.

6.6. Física i química. Es produeix principalment en la mineria i en el sistema de tractament d'aigües.

6.7. *Repercusions acustiques

6.8. Sobretot en les centrals tèrmiques, per evitar els sorolls, fan un revestiment especial insonor per que no sigui tant gran l'impacte en poblacions pròximes.

6.9. *Repercusions sobre l'atmosfera

6.10. La combustió del crabó origina també residus que pasen a l'atmosfera com òxids de sofre, òxids de nitrogen, particula , hidrocarburs, dioxid de carboni i vapor d'aigua. Aquests productes poden originar problemes greus a la naturalesa si no són absorvits per ella.

6.11. Efecte hivernacle al produir-se un augment de CO2, les particules no deixen que el calor surti fora de l'atmosfera un cop a entrat, i es produeix un augment considerable de la temperatura.

6.12. La pluja àcida