เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแพทย์และการพยาบาล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแพทย์และการพยาบาล by Mind Map: เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการแพทย์และการพยาบาล

1. 3.สามารถถ่ายโอนข้อมูลผู้ป่วยเข้าไปสู่ระบบอื่นได้ เพื่อที่จะได้มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

2. ในปัจจุบันโรงพยาบาลมีความเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทั้งหมด แม้แต่ที่ห่างไกลความเจริญที่ไม่มีแพทย์ประจำก็สามารถรักษาคนไข้ได้ ด้วยระบบระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ระบบแพทย์ทางไกลเป็นการนำเอาความก้าวหน้าด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้กับงานทางการแพทย์ โดยการส่งสัญญาณผ่านสื่อซึ่งอาจจะเป็นสัญญาณดาวเทียม (Satellite) หรือใยแก้วนำแสง (Fiber optic)แล้วแต่กรณีควบคู่ไปกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แพทย์ต้นทางและปลายทางสามารถติดต่อกันด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียง ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลคนไข้ระหว่างกันได้

3. ระบบสารสนเทศทางคลินิก(Clinical information system)

3.1. ความหมาย :  เป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ แพทย์และพยาบาลจะใช้ระบบนี้ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยเพื่อใช้ในการวางแผนการนำไปใช้ และการประเมินการดูแลผู้ป่วย

3.2. ตัวอย่าง

3.2.1. ระบบสารสนเทศทางการแพทย์

3.2.1.1. 1.บันทึกข้อมูลทางการพยาบาล

3.2.1.1.1. North American Nursing Diagnosis Association : NANDAสมาคมการวินิจฉัยทางการพยาบาลอเมริกาเหนือ

3.2.1.1.2. Nursing Intervention Classification : NIC ใช้ตัดสินว่าจะให้การบาบัดทางการพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยเพื่อแก้/บรรเทาปัญหาทางสุขภาพ

3.2.1.1.3. International Classification Nursing Practice : ICNP การใช้คามาตรฐานในการวินิจฉัยทางการพยาบาล

3.2.1.1.4. Nursing Outcome Classification : NOC ระบบสารสนเทศทางการพยาบาลที่ช่วยประเมินว่าผู้ป่วยได้รับการพยาบาลที่มีคุณภาพครบถ้วนและเท่าเทียมกันทุกคน

3.2.1.2. 2.มีความยืดหยุ่นในการใช้ระบบเพื่อดูข้อมูลและเก็บรวบรวมสารสนเทศที่จำเป็นทำให้มีการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ

3.2.1.2.1. ระบบติดตาม (Monitor system)

3.2.2. ระบบติดตาม (Monitor system)

3.2.2.1. 1.เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดทางชีวภาพแบบอัตโนมัติในหน่วยวิกฤต และหน่วยเฉพาะโรค

3.2.2.2. 2.รูปแบบของระบบติดตาม

3.2.3. การเตือนเมื่อพบสิ่งที่ผิดปกติ

3.2.3.1. 1.ระบบติดตามแบบเคลื่อนที่

3.2.3.2. 2.การบันทึกสิ่งค้นพบที่ผิดปกติ

3.2.4. ระบบห้องปฏิบัติการ (Laboratory system)

3.2.4.1. 1.บันทึกข้อมูลผลการตรวจต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ

3.2.4.2. 2.สามารถเข้าถึงผลการตรวจได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

3.2.4.3. 3.ช่วยลดความผิดพลาดในการายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกิดจากคน

3.2.4.3.1. ระบบฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

3.2.5. ระบบรังสี (Radiology system)

3.2.5.1. 1.เก็บข้อมุลเป็นภาพดิจิตอลแทนฟิล์มรังสีแบบเดิม

3.2.5.2. 2.สามารถเข้าถึงข้อมูลภาพทางรังสีได้อย่างรวดเร็วขึ้น

3.2.5.3. 3.สามารถส่งต่อภาพรังสีไปยังแหล่งอื่นๆ เพื่อส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลอื่น

3.2.5.3.1. ระบบฐานข้อมูล x-ray ของโรงพยาบาลศิริราชระบบ SIPACS

3.2.6. ระบบเภสัชกรรม (Pharmacy system)

3.2.6.1. 2.สามารถเข้าถึงประวัติผู้ป่วยและการให้ยาได้ รวมทั้งประวัติการแพ้ยาและข้อมุ,ส่วนบุคคล

3.2.6.2. 4.การคำนวณการใช้ยา ค่าใช้จ่ายและออกใบเสร็จรับเงิน

3.2.6.3. 3.ช่วยแพทย์ในการตัดสินใจว่ายาตัวไหนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และขนาดยา ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย

3.2.7. 1.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยา

4. ระบบสารสนเทศทางการบริหาร(Administrative information system)

4.1. ระบบ

4.1.1. ระบบการลงทะเบียนผู้ป่วย

4.1.2. ระบบการเงิน

4.1.3. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

4.1.4. ระบบเงินเดือนและทรัพยากรมนุษย์

4.1.5. ระบบประกันคุณภาพ

4.2. ตัวอย่าง

4.2.1. Software HIS Information System (HIS) ของโรงพยาบาลสาธิต

4.2.1.1. เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน และ/หรือโรงพยาบาลทั่วไปในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

4.2.1.1.1. ระบบงานห้องบัตร

4.2.1.1.2. ระบบงานห้องตรวจโรค

4.2.1.1.3. ระบบงานจุดจ่ายยา

4.2.1.2. ระบบโรงพยาบาล (HIS)

4.2.1.2.1. UNIX ประกอบด้วย ระบบผู้ป่วยใน, ระบบห้องผ่าตัด, ระบบห้องคลอด, ระบบห้องปฏิบัติการ, ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยในระบบการเงินผู้ป่วยนอกและระบบการเงินผู้ป่วยใน ระบบสั่งอาหาร On Line Windows ประกอบด้วย ระบบเวชระเบียน, ระบบผู้ป่วยนอก,ระบบนัดหมาย, ระบบการเงินผู้ป่วยนอก, ระบบการเงินผู้ป่วยใน

4.2.1.3. โปรแกรม Med-Tark

4.2.1.3.1. มีระบบเวชระเบียน ระบบห้องยา ระบบการเงิน ส่วนโปรแกรมสำนักงาน(back office)ที่มีใช้ช่วยในงานบริการ เช่น โปรแกรมการเงินการบัญชี โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมพัสดุ โปรแกรมครุภัณฑ์ เป็นต้น พัฒนาจากโปรแกรม Visual FoxPro

4.2.1.4. (iMed)

4.2.1.4.1. ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน สำหรับสถานพยาบาล สถานีอนามัย และโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในระบบงานส่วนหน้า (Front office) ของสถานพยาบาล ซึ่งครอบคลุมการให้บริการผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้งาน และพัฒนาคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วย

4.2.1.5. (MIMS:Hospital Information Management System)

4.2.1.5.1. ระบบ งานการบริหารโรงพยาบาลที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอม พิวเตอร์และระบบโรงพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ต้องการระบบงานที่ช่วย ในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว, เที่ยงตรง, แม่นยำ หลีกเลี่ยงการทำงานที่ซ้ำซ้อน

5. ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับทางการพยาบาล

6. ข้อเสียของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับทางการพยาบาล

6.1. ความผิดพลาดในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่เกิดขึ้นจากการออกแบบและพัฒนา ทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบและสูญเสียค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา

6.2. การละเมิดลิขสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา การทำสำเนาและลอกเลียนแบบข้อมูลข้อผู้ป่วย

6.3. การก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การโจรกรรมข้อมูล การล่วงละเมิด การก่อกวนระบบคอมพิวเตอร์ภัยแฝงออนไลน์