Mijn werkervaring al docent

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mijn werkervaring al docent by Mind Map: Mijn werkervaring al docent

1. Competent in het samenwerken met collega’s - Samenwerken met collega's in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van onderwijs - Hulp vragen en geven bij het werk: andere collega's hierop ook aanspreken - Rekening houden met collega's en met de belangen van de school - Mijn opvattingen en werkwijze op het gebied van samenwerken met collega's en functioneren in de schoolorganisatie kunnen verantwoorden.

2. Competent in reflectie en ontwikkeling - Onder woorden brengen wat voor mij belangrijk is als docent - Mijn beroepsopvatting en werkhouding in verband brengen met de (onderwijskundige en levensbeschouwelijke) identiteit van de school. - Kritisch kijken naar mijn werk; evaluatie, reflectie en feedback van anderen benutten om mijzelf verder te ontwikkelen - Benoemen van eigen sterke en zwakke kanten - Leervragen kunnen formuleren - Planmatig werken aan leervragen - Verantwoord afleggen van eigen plannen en activiteiten in het kader van verdere ontwikkeling in het beroep

3. Interpersoonlijk competent - Luisteren naar de leerlingen - Reageren op de leerlingen - Gewenst gedrag stimuleren - Positief reageren op initiatieven van leerlingen - Openstaan voor vragen van leerlingen

4. Pedagogisch competent - De gevolgen van de manier van omgaan voor de individuele leerlingen zien - Inbreng van leerlingen waarderen, nieuwsgierig zijn naar hun ideeën en regelmatig complimenteren - Stimuleren tot nadenken over gedrag en opvattingen van leerlingen - In overleg met collega's beoordelen hoe problemen aangepakt moeten worden. - Zelfstandigheid en samenwerking van leerlingen bevorderen - Mij pedagogische opvattingen kunnen verantwoorden

5. Competent in samenwerking met de omgeving - Instellingen buiten de school, die met de leerlingen te maken hebben, aanspreken en zelf aanspreekbaar zijn voor de instellingen. - Eigen werk goed afstemmen op dat van mensen en instellingen buiten de school

6. Vakinhoudelijk & didactische competent -Zelf opdrachten, oefeningen en toetsen die ik aan leerlingen geef, kunnen uitvoeren demonstreren en uitleggen - Zorgen voor actieve betrokkenheid van leerlingen gedurende de instructie/les - Leerdoelen bij de gekozen activiteit duidelijk uitleggen - Elders verworven kennis van leerlingen benutten in de les - Leerproblemen kunnen signaleren en kunnen beoordelen of en hoe ik deze kan aanpakken - Nauw contact houden met de SLB-er bij leerproblemen bij studenten

7. Organisatorisch competent - Een heldere planning aanhouden - Passend met de beschikbare tijd omgaan - Improviseren bij onverwachte situaties - Mij opvattingen kunnen verantwoorden over aanpak van klassenmanagement en de organisatie van je onderwijs.