Respiration + krops- og mundpleje

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Respiration + krops- og mundpleje von Mind Map: Respiration + krops- og mundpleje

1. Farmakologi

1.1. Farmakokinetik

1.1.1. Organismens behandling af lægemidlet

1.1.1.1. Absorptionsfasen Distributionsfasen Eliminationsfasen

1.2. Farmakodynamik

1.2.1. Lægemidlets virkning på organismen, f.eks. ilt

1.2.1.1. Virkningsmekanisme via receptor

1.2.1.1.1. Agonister Antagonister Partielle agonister

1.2.2. Placeboeffekt

1.3. Medicinhåndtering

1.3.1. "Hånden"

1.3.1.1. 1. Det rigtige lægemiddel 2. Den rigtige patient 3. Det rigtige tidspunkt 4. Den rigtige dosis 5. Den rigtige administrationsmåde

1.3.2. CAVE

1.3.2.1. Henviser til lægemidler som patienten tidligere har haft anafylaktisk reaktion over for

1.4. Bivirkninger

1.4.1. En skadelig, uønsket reaktion, som indtræder ved doser, der normalt anvendes til mennesker med henblik på forebyggelse, diagnose eller behandling af sygdom eller til ændring af fysiologiske funktioner

1.4.2. Type A Type B

1.4.2.1. Type A = Skyldes lægemiddelstoffernes kendte farmakologiske egenskaber Type B = Skyldes ikke lægemiddelstoffernes kendte farmakologiske egenskaber

1.5. Compliance

1.5.1. Pt. evne til at imødekomme og efterkomme lægemiddel ordinationen. Tager pt. medicinen når han skal?

1.5.2. Non-compliance (pt. efterkommer ikke)

1.5.3. Low-compliance (pt .efterkommer ikke altid)

1.5.4. Adherence: pt. skal altid give sit samtykke ifl. sundhedsloven kap. 5 nr. 913. Medmindre der er tale om børn under 15 år.

1.5.5. Concordance: pt. og lægens enighed omkring ordinationen.

1.6. Rygning

1.6.1. Kulilte i tobak binder sig til hæmoglobinet i erytrocytten.

2. Anatomi og fysiologi

2.1. Luftvejenes opbygning

2.1.1. Konduktive luftveje: Den del af luftvejene som har til opgave at føre luften til og fra aveolerne i lungerne

2.1.2. Respiratoriske luftveje: - Består af alveoler og de mindste bronkioler, her gasudvekslingen foregår

2.2. Kuldioxid og ilt transport

2.3. Hyper- og hypoventilation

2.4. Saturation + respirationsfrekvens

2.4.1. Sat: graden af hæmoglobin bundet med ilt

2.4.2. Respirationsfrekvens: antal gange man trækker vejret i minuttet.

2.5. Hud og slimhinder

2.5.1. Cyanose: blåfarvning

2.6. Respirationsdybde

2.6.1. 1/2 liter i minuttet

2.6.2. Normalt mellem 500-800 ml. Luft, der transporteres ind og ud ved hver respiration

2.7. Respirationsfrekvens

2.7.1. Normalt mellem 12-16/min

2.8. Virginia Henderson og Dorothea Orem

2.8.1. Teoretiker, som har nogle behov, som skal opfyldes.

3. Mikrobiologi

3.1. Smittespredning

3.2. Hygiejne

3.2.1. Handsker

3.2.2. Plastik forklæde

3.3. Eksogene og endogene bakterier/virus

3.4. Direkte og indirekte smitte

3.5. Dekontaminering

3.6. Vaske rent mod urent

3.7. Immunforsvar

4. Ergonomi

4.1. Fowlers leje

4.2. Forflytningsteknik

4.3. Arbejdstillinger

5. Organisation/ledelse/jura

5.1. Dokumentere

5.2. Tværprofessionelt samarbejde

5.2.1. Fys

5.2.2. Ergo

5.2.3. Læge

5.3. Sundhedsloven

5.4. Persondataloven

5.5. Tavshedspligt

6. Sygepleje

6.1. Se, føl, lyt

6.2. Kommunikation (nonverbal og verbal)

6.3. Pep fløjte

6.3.1. Løsner slimet i lungerne - derved bedre og dybere vejrtrækning

6.4. Sugning af svælg

6.4.1. Fjerne sekret fra de øvre luftveje - derved bedre vejrtrækning

6.5. Sygeplejeprocessen

6.5.1. Dataindsamling, analyse, diagnose, mål: deraf sygeplejehandling

6.6. Triagering

6.6.1. måling af saturation, temperatur, BT, puls, respirationsfrekvens

6.7. Patientiologi

6.8. Lawler - minifismer

6.9. Borg - skalen

6.9.1. Giver en indikation af, hvor meget træning patienten kan gennemføre, i forhold til hvor forpustet han eller hun skal blive og i hvor lang tid.

6.10. Kropspleje

6.10.1. 1. Handsker 2. Plastikforklæde 3. Fra rent til urent 4. Oppe fra og ned/inde fra og ud 5. Evt. påsmøring af creme 6. Negleklip 7. Rens af øre 8. Hårbøstning 9. Barbering

6.11. Mundpleje

6.11.1. 1. Handsker 2. Plastikforklæde 3. Rens mund og læber med vand 4. Tandbørstning med tandpasta 5. Læbepomade

7. Forskningsmetodologi

7.1. Retningslinjer

7.2. Stille sig kritisk over for artiklen

7.2.1. Ophavsmanden

7.2.2. Ophavssituationen

7.2.3. Hvornår er den skrevet?

7.3. Hvordan har du fundet artiklen?

7.3.1. Bloksøgning (cinahl)

7.3.2. PICO, PICo

7.3.3. Inklusions og eksklusions kriterier

8. Sygeplejehandlinger

8.1. Respiration: Anbringe pt. i Fowlers leje og udlevere pepfløjte til patienten. (ved dannelse af meget sekret kan man suge patienten)

8.2. Krospleje: I samarbejde med pt. lave faste aftaler omkring hvornår personlige hygiejne/bad udføres. Så det er mere overskueligt for pt. Derudover inddrages viden omkring verbal/nonverbal kommunikation.

8.3. Mundpleje: I samarbejde med pt. udføres grundig mundpleje pga. svamp og dertil udarbejdes et væskeskema og opsætter delmål for patientens kost.

9. Respiration: P: Pt. får ikke nok søvn pga. dårlig vejrtrækning E: Svært ved at trække vejret S: Øget træthed Mål: Lave et fælles mål med patienten, idet det er vigtigt at inddrage patienten.(SMART) Altså den tilstand eller adfærd der skal arbejdes hen imod. Hvad er bedst for patienten i denne situation?

10. Mundpleje: P: Har ikke lyst til at spise, da det gør ondt. E: Svamp i munden S: Ingen appetit - vægttab Mål: Lave et fælles mål med patienten, idet det er vigtigt at inddrage patienten.(SMART) Altså den tilstand eller adfærd der skal arbejdes hen imod. Hvad er bedst for patienten i denne situation?

11. Kropspleje P: Vil ikke modtage hjælp til hygiejne. E: Blufærdighed S: Pt. lugter ikke godt Mål: Lave et fælles mål med patienten, idet det er vigtigt at inddrage patienten.(SMART) Altså den tilstand eller adfærd der skal arbejdes hen imod. Hvad er bedst for patienten i denne situation? - kommunikation (nonverbal/verbal)