Mô hình tổ chức lớp

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Mô hình tổ chức lớp von Mind Map: Mô hình tổ chức lớp

1. ADMIN

1.1. Câu lạc bộ A - Chủ tịch CLB

1.1.1. Lớp A1 - GV

1.1.1.1. Nhóm 1-TN

1.1.1.1.1. Thành viên

1.1.1.1.2. Thành viên

1.1.1.2. Nhóm 2-TN

1.1.1.2.1. Thành viên

1.1.1.2.2. Thành viên

1.1.2. Lớp A2-GV

1.1.2.1. Nhóm 1-TN

1.1.2.1.1. Thành viên

1.1.2.1.2. Thành viên

1.1.2.2. Nhóm 2-TN

1.1.2.2.1. Thành viên

1.1.2.2.2. Thành viên

1.1.3. Lớp B1 - GV

1.1.3.1. Nhóm 1-TN

1.1.3.1.1. Thành viên

1.1.3.1.2. Thành viên

1.1.3.2. Nhóm 2-TN

1.1.3.2.1. Thành viên

1.1.3.2.2. Thành viên

1.2. Câu lạc bộ B - Chủ tịch CLB

1.2.1. Lớp A1-GV

1.2.1.1. Nhóm 1-TN

1.2.1.1.1. Thành viên

1.2.1.1.2. Thành viên

1.2.1.2. Nhóm 2-TN

1.2.1.2.1. Thành viên

1.2.1.2.2. Thành viên

1.2.2. Lớp A2-GV

1.2.2.1. Nhóm 1-TN

1.2.2.1.1. Thành viên

1.2.2.1.2. Thành viên

1.2.2.2. Nhóm 2-TN

1.2.2.2.1. Thành viên

1.2.2.2.2. Thành viên

1.2.3. Lớp B1-GV

1.2.3.1. Nhóm 2-TN

1.2.3.1.1. Thành viên

1.2.3.2. Nhóm 1-TN

1.2.3.2.1. Thành viên

1.2.3.2.2. Thành viên