Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
My New Mind Map von Mind Map: My New Mind Map

1. การลงมือทำโครงงาน

1.1. การเตรียมการ

1.2. การลงมือพัฒนา

1.3. การทดสอบผลงานและแก้ไข

1.4. การอภิปรายและข้อเสนอแนะ

1.5. แนวทางการพัฒนาโครงงานในอนาคตและข้อเสนอแนะ

2. ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร์

2.1. 1.โครงพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(educationalmedia)

2.2. 2.โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

2.3. 3.โครงงานประเภทจำลองทฤษฎี

2.4. 4.โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน

2.5. 5.โครงงานประเภทพัฒนาเกม