Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Begrip: Kwaliteit von Mind Map: Begrip: Kwaliteit

1. Memoq Observaties van kinderen en hierop het aanbod afstemmen. Zorg voor de kinderen vb. gezondheid, zindelijkheidstraining, zorg aanpassen aan de noden van de kinderen. Veiligheid: van de ruimte, speelgoed, maar ook brandpreventie en risico analyse Personeel: evaluaties, goed begeleider kind ratio, vorming Met ouders: ouderparticipatie en wen momenten

2. Kwaliteit hangt af van het product: Als men nieuwe stapschoenen koop en men spreek over kwaliteit, wil men dat die schoenen niet na 10 km uit elkaar vallen. Met een vaatwasser zou men graag hebben dat die langer dan 10jaar meegaat. In de zorg staat kwaliteit gelijk aan het gevoel dat je kan geven aan alle betrokkenen. Dat zowel ouders, kinderen, teamleden zich goed en welkom voelen en er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen. Dan staat dat voor mij gelijk aan kwaliteit.

3. Kwaliteitsvol werken is werken volgens een bepaalde wetenschappelijke norm. Het welbevinden en de betrokkenheid verhogen van kinderen. Een professionele benadering (aanbod/houding/infrastructuur) met het oog op de ontwikkeling, de beleving en de toekomstperspectieven van kinderen.

4. Kwaliteit is een mooi samenspel tussen verschillende factoren, waarbij zowel kinderen, ouders en medewerkers hun bijdrage kunnen leveren. Een kwaliteitsvolle organisatie komt er niet zomaar, met de nodige inzet en intrinsieke motivatie van de organisatie en medewerkers die de steun krijgen van de overheid.

5. Kwaliteit is het beste van het beste.

6. Ieder kind op een unieke manier laten groeien in een samenwerking met medewerkers en ouders. Samen 1 front vormen en het kind voorbereiden op de grote wereld waarbij het zich goed kan voelen.

7. Kwaliteit is een soort van schaal of afmeting om te zien hoe goed iets is of hoe het beoordeeld is, is het van goede kwaliteit--> is het goed beoordeeld, van goed materiaal, ...

8. Kwaliteit is doen wat het moet doen op de best mogelijke manier. In onze sector is dat ondersteuning bieden aan degene die het nodig hebben, zorgen dat de kinderen zich op een pedagogisch verantwoorde manier kunnen ontwikkelen, medewerkers hun eigen kwaliteiten in de verf laten zetten, ouders zich welkom laten voelen en hen mee laten participeren. Dit alles werkt naar een goede opvang waar de ontwikkeling van kinderen, ouders en begeleiders centraal staat en dat is kwaliteit.

9. Kwaliteit is iets wat langdurig goed blijft, terwijl er altijd de mogelijkheid bestaat tot verbetering doordat bijvoorbeeld medewerkers in staat zijn om feedback te aanvaarden en daaraan te werken.

10. Kwaliteit is iets dat aan bepaalde normen en verwachtingen voldoet. Het moet duurzaam, duidelijk en degelijk zijn. Om tot een goede kwaliteit te komen moet er vooraf grondig over nagedacht worden. Een goede kwaliteit bevordert de tevredenheid van ouders, team, kinderen,... .

11. Kwaliteit is iets waarbij je de tevredenheid van jezelf en andere bereikt. Kwaliteit moet een gevoel van gelukzaligheid bij jezelf en andere opwekken. Een goede kwaliteit (in elke context) zorgt voor een hoge welbevinden en betrokkenheid (in die context).

12. Kwaliteit is een begrip dat aanduidt in welke mate iets 'goed' is. In de kinderopvangsector kan de kwaliteit gemeten worden via MeMoQ, waarbij er naar verschillende onderwerpen wordt gekeken. De kwaliteit kan dus op verschillende vlakken anders zijn. Als iets een goede kwaliteit heeft, zijn de gebruikers ervan vaak ook tevreden en voelen ze zich goed.

13. Als men denkt aan kwaliteit binnen de kinderopvang denkt men aan een positieve leeromgeving, open staan voor verbetering, werken aan een hoog product.

14. Als men nadenkt over kwaliteit denkt men aan zaken die een effectief resultaat hebben. Kwaliteit zorgt voor het best mogelijke voor de betrokkenen en streeft naar de meest positieve uitkomsten. Wie kwaliteitsvol werkt, werkt volgens de waarden van een bepaalde cultuur.

15. Wanneer men denkt aan kwaliteit, denkt men aan iets dat zich in een bepaalde staat vindt. Zo kan iets van goede of slechte kwaliteit zijn. Als men denkt aan kwaliteit in de zorg is MemoQ het eerste dat in iemand opkomt. Het meetinstrument toont ons hoe we de kwaliteit kunnen verhogen en laat ons nadenken over wat we hiervoor kunnen inzetten. Daarnaast zijn er nog vele andere zaken waarbij kwaliteit belangrijk is in de zorg: begeleidersstijl, infrastructuur, veiligheid, contacten met ouders en natuurlijk ook de kunde om de ontwikkeling van het kind mee in het oog te houden.

16. Een aanbod dat aan ieders kunnen, interesse, ... aangepast is. Het vermogen tot leren. Een proces dat je aanpast wanneer dit nodig is en waaruit iets te leren valt. Verder bekijk ik kwaliteit als het goed zijn in bepaalde dingen/handelingen.

17. Als men denkt aan kwaliteit dan denkt men aan een bepaalde aspect waaraan mensen moeten voldoen. Kwaliteit is goed voor het welbevinden en betrokkenheid van het kind, je kan het kwaliteit van een kinderopvang verbeteren door niet altijd resultaatgericht te werken of dure dingen te gaan aankopen voor een stijlvolle kinderopvang, maar door in het ogen van het kind te kijken en de omgeving aan te passen aan de noden van het kind.

18. Kwaliteit in de kinderopvang: Een leerrijke en vertrouwde omgeving voor de medewerkers, waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn, maar waar ruimte is voor feedback en leerkansen (opleidingen, vormingen, coachingsgesprekken, teamvergaderingen, teamuitjes, etc.) Maar ook een kwaliteitsvolle opvang voor de kinderen, met een ruim spel en omgevings aanbod welke inspeelt op de ontwikkelingsgebieden, waarin ook de kinderen de kans krijgen om te ontdekken en zelfstandigheid gestimuleerd wordt. Ook een omgeving waarin samenwerking is met de ouders. kortom: waar alle betrokkenen de mogelijkheid krijgen om te leren en te ontwikkelen en zich goed voelen!

19. Kwaliteit is hoog wanneer alles en iedereen tevreden is en wanneer alles op een correcte manier verloopt. Dit kan gemeten worden door bepaalde documenten zoals Ziko Vo, Memo Q, ed. Men denkt in de eerste plaats aan de zorg van kinderen, maar ook de communicatie met ouders, personeel en derden. De ontwikkeling van de kinderen komt hier ook op een zeer belangrijke plaats. Natuurlijk is er ook de administratieve kant zoals het kwaliteitshandboek, risico analyse, brandpreventie, ed.

20. Kwaliteit kun je enkel bekomen als je er tijd en toewijding in steekt. Als je iets door en door kent dan kun je de gebreken vinden. Zo kun je u werk naar een hoger level reiken en streven naar positieve uitkomsten waar iedereen tevreden mee is.

21. Kwaliteit is pas waardevol wanneer dat kinderen hun welbevinden en hun betrokkenheid goed zit, zowel het contact met de ouders is heel belangrijk, ook het contact met collega's, als deze cirkel mooi aansluit kan men spreken over kwaliteitsvol werk.

22. Kwaliteit betekent: De mate waarin iets/iemand goed is of aan bepaalde normen voldoet.

23. Kwaliteit is te verkrijgen door een goede samenwerking, door samenhorigheid, door vertrouwen en door voldoende motivatie en duidelijkheid Het gaat over een begrip dat op een bepaald beeld wordt geplakt. Het gaat over de bedenking dat je op eigen niveau naar jou kwaliteitsniveau moet proberen streven en in team kan je al veel meer bereiken.

24. Kwaliteit een zeer uitgebreid begrip. Het gaat verder dan alleen 'goed zorgen voor kinderen'. Het is inspelen op de noden van de kinderen, ouders en jezelf als werknemer. Het is een zo'n uitgebreid aanbod voorzien dat iedereen het aangeboden assortiment kan ervaren als kwaliteitsvol. Kwaliteit betekend voor iedereen iets anders, en dat is nu net de uitdaging om een zo'n divers aanbod te voorzien dat dit voor iedereen zo ervaren wordt. Het gaat om de leefwereld van de kinderen, hun ontwikkeling, hun gevoel, de ruimte voor zelfontplooiing. Er zijn voor de ouders, en hun noden. Goed kunnen samenwerken met je collega's, enz.

25. Kwaliteit is een mooie balans vinden tussen de sociale, economische en pedagogische functie binnen kinderopvang. Een werking die goed aangepast is op de noden en behoeften van elk kind waar ook rekening wordt gehouden met diversiteit. Een aanbod dat aansluit bij de leefwereld van kinderen. Het nastreven van een hoog welbevinden en betrokkenheid bij elk kind. Ook dient de kwaliteit als een samenwerking tussen leidinggevende, ouders, begeleiders en kinderen waarbij iedereen zich gewaardeerd voelt. Een team dat elkaar met respect behandeld. De wil en motivatie hebben om iedere dag het beste uit jezelf te halen.

26. Kwaliteit is in de eerste plaats een plek creëren waar kinderen, ouders en begeleidsters zich goed voelen. Een omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en kan ontplooien. Waar er aandacht is voor wat nog beter kan, en men trots kan zijn op wat reeds goed gaat. Werken aan kwaliteit is dus aandacht hebben voor alle betrokken personen, en aan de slag gaan om het beste uit zichzelf en de opvang naar boven te halen. Op die manier kunnen kinderen zich ontwikkelen in een kwaliteitsvolle omgeving.

27. Welbevinden en betrokkenheid kinderen die zich goed voelen en zich (op hun tempo) ontwikkelen aangepaste, gevarieerde en aantrekkelijke materialen en aanbod ouders die zich welkom en tevreden voelen participatie van kinderen, ouders, medewerkers gemotiveerde medewerkers die kansen krijgen om zich te ontplooien respect vertrouwen

27.1. Als ik denk aan kwaliteit, dan denk ik dat het product goed moet zijn, en het moet voldoen aan bepaalde normen. Als je product dan goed is en het voldoet aan de normen, dan kan dit zorgen voor positieve aspecten. Hierdoor gaan wij in het algemeen tevreden zijn. Dit kan zeer ruim gaan.

27.2. Kwaliteit binnen de kinderopvang is voor mij in eerste instantie een hoge score voor welbevinden en betrokkenheid. Bij welbevinden wordt er dan voldaan aan de basisbehoeften van de kinderen. De kinderen zitten goed in hun vel en voelen zich aanvaard. Ze kunnen hunzelf zijn en er wordt individueel naar hen gekeken. Een hoge betrokkenheid wordt bereikt door een uitdagende omgeving met materialen waaruit ze kunnen kiezen en die aan hun leeftijd aangepast zijn. Daarnaast worden er activiteiten aangeboden die een meerwaarde bieden bovenop de uitdagende en leerrijke omgeving. Daarnaast moet de kinderopvang voldoen aan de sociale, pedagogische en economische functie. Het moet een plek zijn waar kinderen, begeleiders en ouders hunzelf kunnen zijn en in harmonie zijn met elkaar.

28. Bij kwaliteit denk men heel algemeen, aan tevredenheid van de gebruiker die daar meestal ook voor betaalt. Om tevredenheid van de gebruiker na te streven moet je ook weten wat die gebruiker van het geleverde verwacht.

29. Als ik men denkt aan kwaliteit dan denkt men dat het product goed moet zijn, en het moet voldoen aan bepaalde normen. Als je product dan goed is en het voldoet aan de normen, dan kan dit zorgen voor positieve aspecten. Hierdoor gaan wij in het algemeen tevreden zijn. Dit kan zeer ruim gaan.

30. Kwaliteit binnen de kinderopvang betekent in eerste instantie zorgen voor een hoge score voor welbevinden en betrokkenheid. Bij welbevinden wordt er dan voldaan aan de basisbehoeften van de kinderen. De kinderen zitten goed in hun vel en voelen zich aanvaard. Ze kunnen hunzelf zijn en er wordt individueel naar hen gekeken. Een hoge betrokkenheid wordt bereikt door een uitdagende omgeving met materialen waaruit ze kunnen kiezen en die aan hun leeftijd aangepast zijn. Daarnaast worden er activiteiten aangeboden die een meerwaarde bieden bovenop de uitdagende en leerrijke omgeving. Daarnaast moet de kinderopvang voldoen aan de sociale, pedagogische en economische functie. Het moet een plek zijn waar kinderen, begeleiders en ouders hunzelf kunnen zijn en in harmonie zijn met elkaar.

31. Kwaliteit is een begrip dat samenhangt met duurzaamheid. Als iets van kwaliteit gemaakt is zal het in mijn ogen ook duurzaam zijn. De kwaliteit slaat eigenlijk hoe goed of slecht iets werkt, of de tijd dat het werkt.

32. MemoQ, Pedagogisch Raamwerk, vergelijken met andere landen --> deze als basis gebruiken om het beste te voorzien voor ouders, kinderen en de gehele pedagogische sector

33. Als men denkt aan kwaliteit, dan denkt men aan: een kwaliteitsvol/goed/effectief resultaat bekomen en dus ook hoop welbevinden en betrokkenheid, iets positief, deugdelijkheid, iets dat voldoet aan de verwachtingen enzovoort

34. Altijd streven naar het betere. Niet het eerste beste. Vanuit een kritisch oog kijken naar een organisatie. Open staan tot vernieuwende ideeën en die dan te gaan onderzoeken waaraan ze een meerwaarde zouden kunnen in betekenen.

35. Ergens het beste uit proberen halen. Het altijd beter proberen maken of doen. Bekijken hoe je kan verbeteren

36. Kwaliteit is een evenwicht vinden tussen de drie functies: sociale , economische en educatieve functie binnen de kinderopvang. Een organisatie die aandacht heeft voor de noden en de behoeftes van de kinderen en de ouders. De kinderopvang moet een plaats zijn waarin de kinderen, ouders en begeleiders zich goed voelen. Het moet een plaats zijn waar kinderen kunnen leren en hun sterke kanten kunnen tonen en verder ontwikkelen. Zowel de ouders, de kinderen en de begeleiders hebben inspraak en kunnen meebeslissen over bepaalde dingen die er gebeuren in de opvang. De opvang moet ook laagdrempelig zijn en gemakkelijk bereikbaar voor de ouders. Er is veel respect voor elkaar.

37. Kwaliteit in zorg is vertrekken vanuit een positief mensbeeld waarin je ieder de kans geeft om tot groei, ontwikkeling en welbevinden te komen met respect voor ieder zijn unieke zelf. Hoe kijk je naar de cliënt : Wat zijn daarin de fundamentele waarden en hoe wil je dit met alle disciplines van de organisatie een antwoord op geven.

38. Kwaliteit in de opvang linkt men aan de kinderen de beste kansen geven die maken dat het kind veilig kan opgroeien tot een 'goede' volwassenen en tegelijk ook plezier beleeft tijdens dit proces.

39. Kwaliteit in de opvang is gelijk aan taken volbrengen die waardevol zouden zijn, dus afgestemd op de noden van de opvang. Deze zorgen ervoor dat de opvang gaat groeien in al zijn facetten.

40. MemoQ, Het pedagogisch raamwerk, maatregelen voor verbetering, Pedagogisch coach, begeleiders in de opvang, Kind en Gezin, 3 functies van kinderopvang, zorgen voor kinderen op een optimale manier

41. MemoQ, pedagogische kwaliteit binnen in een kinderopvang, pedagogisch raamwerk, kwaliteit in functie van de kinderen.

42. Een hoge welbevinden en betrokkenheid in de opvang, van zowel kinderen als ouders.

43. Het is belangrijk dat iedereen aanvaard wordt in dienstverleningen en dat ze iedereen moeten aannemen, ook al hebben die mensen hulpmiddelen of aanpassingen nodig bij hun eigen handelen.

44. Als men denkt aan kwaliteit betekent dat medewerkers in voorzieningen streven naar optimale ontwikkelingskansen zodat kinderen zichzelf kunnen ontplooien en dat het alledaagse in een voorziening een beetje overstijgt. Dat je net iets meer doet dan dat je dagelijks doet, telkens zoeken naar nieuwe mogelijkheden en extra impulsen aanbieden om je dienstverlening zo productiefvol mogelijk te maken. Dan werk je een kwaliteit.

45. Het is belangrijk dat mensen een goede basis meekrijgen waarop ze kunnen vertrouwen, zodat mensen zullen kiezen voor het uiterste.

46. De therapieën voor cliënten moeten kwaliteitsvol zijn in plaats van het te beschrijven als en gewone dagindeling of bezighouden. Kwaliteitsvol is dan dat ze taken/werken krijgen die een tussenstap zijn naar het bereiken van hun doelen.

47. Kwaliteit betekent dat je zorg op maat kunt bieden. Het is belangrijk dat je oog hebt voor ieder individu en dat je probeert er voor te zorgen dat iedereen de zorg en aandacht krijgt die hij of zij nodig heeft.

48. Kwaliteit betekent dat je durft vooruit te kijken in het leven en dat je niet altijd het eerste het beste neemt, maar je ervoor durft te vechten.

49. Als het over materialen gaat betekent kwaliteit: duurzaam, sterk en degelijk. Als het over het leven gaat betekent kwaliteit: liefdevol, aangenaam, harmonie en een goede gezondheid.

50. Kwaliteitsvol handelen betekent dat men flexibel moet kunnen omgaan, nauwkeurig moet handelen en creatief zijn.

51. Kwaliteit is het leveren of afleveren van een product of dienst op een zo goed en perfectionistische mogelijke manier.

52. Kwaliteit is iets dat de verwachting overstijgt, dat het totaalpakket beter is dan het gemiddeld. Het is iets waar aandacht en ambacht aan besteed is.

53. Kwaliteit betekent alles zo goed mogelijk doen en proberen te verbeteren en controleren.

54. Kwaliteit is een zorg die klaarstaat voor je als je het nodig hebt en waar je iets aan hebt.

55. Kwaliteit betekent goede verzorging krijgen en vriendelijkheid naar de werknemers toe.

56. Kwaliteit is iets waarin je goed in bent of waaraan je aan bepaalde normen voldoet. Een kwaliteit is iets dat je over jezelf kan zeggen waarin je in uitblinkt of kan gebruiken wanneer ze vragen wat mijn positieve punten aan mij zijn.

57. Kwaliteitsvol handelen is handelen naar de visie die een gemeenschap vooropstelt.

58. Kwaliteitsvol handelen betekent betrouwbare kennis of adviezen geven aan mensen en u eerlijkheid daar in tonen. Mensen helpen en bijstaan als echte patiënten en niet als winkelklanten.

59. Kwaliteitsvol handelen betekent uw eigen handelen in vraag stellen, rekening houden met de feedback dat je op uw handelen krijgt en dan uw handelingen daarop afstemmen om uw doel te kunnen bereiken.

60. Kwaliteitsvol handelen is uw goed voelen als je nieuwe dingen bijleert.

61. Kwaliteitsvol handelen betekent bewust handelen dat gebaseerd is op wetenschappelijke kennis en gericht is op duidelijke ontwikkelingsdoelen, waarbij de hulpvraag van de patiënt en zijn omgeving centraal staat met respect en aandacht voor ieder zijn eigenheid.

62. Kwaliteitsvol handelen betekent dat uw persoonlijk handelen iets doet verbeteren of iets positiefs toevoegt aan het oorspronkelijke.

63. Bij kwaliteit denkt men heel algemeen, aan tevredenheid van de gebruiker die daar meestal ook voor betaalt. Om tevredenheid van de gebruiker na te streven moet je ook weten wat die gebruiker van het geleverde verwacht.

64. Kwaliteit betekent: Aanbod aanbieden dat op maat gemaakt is van de gebruikers. Dat dit aanbod zich aanpast aan de noden van de gebruikers en efficiënt en effectief werkt. Kwaliteit is pas echt kwaliteit als het voor alle gebruikers ook zo ervaren wordt.

65. Kwaliteit is er voor iemand als alle betrokkenen tevreden zijn en er weinig fouten gebeuren. De manier van denken van het personeel is gericht op een zo goed mogelijke opvang te kunnen bieden. Ouders moeten hun kind met een gerust hart kunnen achterlaten in een opvang waar hun kind prioriteit is.

66. Als men denkt aan kwaliteit, denk men aan het beste van jezelf geven, en dit zowel op vlak van aanbod, omgang onderling als collega's, maar ook met kinderen met ouders, veiligheid, bijscholen,... .