Các nguồn lực của tổ chức/Doanh nghiệp

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Các nguồn lực của tổ chức/Doanh nghiệp von Mind Map: Các nguồn lực của tổ chức/Doanh nghiệp

1. Nhân lực

2. Tài lực

3. Vật lực

4. Thông tin