Phân tích công việc

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Phân tích công việc von Mind Map: Phân tích công việc

1. Mẫu tuyển dụng liên quan đến ngành lữ hành

1.1. dieu hanh tour.pdf

1.1.1. Bảng mô tả này còn thiếu: tóm tắt công việc, điều kiện làm việc

1.2. Huong_Dan_Vien_Du_Lich.pdf

1.2.1. Bảng mô tả này còn thiếu: quan hệ công việc, chức năng/ trách nhiệm trong công việc, tiêu chuẩn công việc, điều kiện làm vệc

2. Bảng mô tả công việc chuẩn gồm những thông tin

2.1. Nhận diện công việc: tên công việc, mã số công việc, cấp bậc công việc, nhân viên thực hiện công việc

2.2. Tóm tắt công việc:: tóm tắt vì sao cần có chức danh công việc đó trong công ty, người thực hiện công việc cần đảm bảo cho tổ chức thực hiện được mục tiêu gì

2.3. Quan hệ công việc: Ghi rõ mối quan hệ của người thực hiện công việc với những người trong và ngoài doanh nghiệp. Lưu ý sản phẩm/ kết quả cần đạt được trong mối quan hệ này là gì

2.4. Chức năng/ trách nhiệm trong công việc: liệt kê từng chức năng chính, sau đó giải thích các công việc cụ thể cần thực hiện trong chức năng chính đó

2.5. Thẩm quyền của người thực hiện công việc: xác định phạm vi quyền hạn trong các quyết định về mặt tài chính, nhân sự, thông tin để người thực hiện công việc có thể hoàn thành nhiệm vụ

2.6. Tiêu chuẩn công việc: ghi rõ các tiêu chuẩn người thực hiện công việc cần đạt được về khối lượng công việc, doanh số bán hàng,..

2.7. Điều kiện làm việc: liệt kê những điều kiện làm việc đặt biệt như làm thêm giờ, mức độ ô nhiễm,...

2.8. Yêu cầu về trình độ và kĩ năng: có thể bao gồm học vấn, chuyên môn, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, thái độ.

3. So sánh bảng mô tả công việc giữa hai công ty lữ hành

3.1. Giống nhau: Đều là bảng mô tỏ công việc của 2 vị trí liên quan đến ngành Lữ hành

3.2. Khác nhau

3.2.1. ABC Travel: bảng mô tả trình bày về vị trí điều hành tour, nội dung khá đầy đủ và chi tiết, có hầu hết các nội dung của một bản mô tả chuẩn cần có. Chỉ còn thiếu tóm tắt công việc và điều kiện làm việc.

3.2.2. H.I.S Nhật Bản: bảng mô tả công việc của vị trí hướng dẫn viên du lịch, còn thiếu nhiều nội dung và nôi dung: quan hệ công việc, chức năng/ trách nhiệm trong công việc, tiêu chuẩn công việc, điều kiện làm vệc. Nội dung trình bày trong bảng mô tả chưa chi tiết

3.3. Bảng mô tả công việc của công ty ABC travel tốt hơn vì nội dung trình bày gần như đầy đủ và chi tiết, ứng viên dễ dàng đánh giá mức độ phù hợp trước khi ứng tuyển vào vị trí công việc dựa vào trình độ và kĩ năng cần có, các nhiệm vụ phải làm trong công việc và quyền lợi được hưởng. Dựa vào bản mô tả công việc này, nhân viên có thể thực hiện công việc của mình một cách phù hợp nhất, đóng góp vào việc hoàn thành kế hoạch hoạt động của bộ phận, cũng như của doanh nghiệp, dễ dàng đánh giá hiệu quả làm việc. Ở bản mô tả công việc cảu H.I.S. Nhật Bản, phần mô tả công việc khá sơ sài, chưa nêu chi tiết nhiệm vụ của ứng viên, tiêu chuẩn mà công việc này cần đạt được, và các mối quan hệ