Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Xarxes von Mind Map: Xarxes

1. Extensió geogràfica (el principal)

1.1. Depenen de l’extensió geogràfica de la xarxa podem trobar-nos diferents tipus:

1.2. LAN

1.2.1. Estan dissenyades per:

1.2.2. Operar en una àrea geogràfica limitada (un edifici).

1.2.3. Permetre als usuaris accedir a serveis de banda ampla.

1.2.4. Proporcionar connectivitat amb els serveis locals.

1.2.5. Connectar dispositius adjacents.

1.2.6. Xarxes privades virtuals VPN:

1.2.7. Es creen xarxes dins d’una pròpia infraestructura però no són físiques.

1.2.8. Permeten accedir a la xarxa d’una empresa a través d’Internet fent una tunelització entre l’ordinador personal i un encaminador VPN situat a la seu de l’empresa.

1.3. MAN

1.3.1. Sorgeixen quan les empreses amb diverses seus en una mateixa ciutat tenen la necessitat de compartir informació segura i ràpida.

1.3.2. Estan dissenyades per proporcionar als seus usuaris la distribució de dades interconnectant les diferents xarxes locals.

1.4. WAN

1.4.1. diferents tipus de LAN que interconnecten

1.4.2. equipaments de diferents fabricants

1.4.3. multitud de protocols de comunicació

1.4.4. possibilitat de diferents línies de transmissió

1.4.5. Tecnologies utilitzades

1.4.5.1. RDSI, Frame Relay, ATM, xDSL, xarxes de satèl·lits. Actualment la tendència és eliminar totes aquestes connexions de les centrals i utilitzar únicament fibra òptica.

1.4.6. Interconnecta equips d’una àrea geogràfica molt gran.

1.4.7. Les transmissions es realitzen a través de línies públiques.

1.4.8. Velocitats inferiors a les LAN.

1.4.9. Compartides per molts usuaris a la vegada → exigeix acord en els modes de transmissió i les normes de connexió a la xarxa.

1.4.10. Les taxes d’error són unes mil vegades superiors a les LAN.

2. Factors importants de la comunicació

2.1. Telematica: La telemàtica és la fusió o l’ús de les telecomunicacions i la informàtica.

2.2. TRANSDUCTOR: És un element capaç de transformar la naturalesa del senyal. El senyal físic que més s’utilitza és l’elèctric, però cada cop guanya més terreny l’òptic. Exemples: micròfon altaveu telèfon

2.3. Elements que formen part d’una transmissió: EMISSOR → on s’origina la informació RECEPTOR → on es rep la informació CANAL DE COMUNICACIÓ → és el mitjà per on circula el senyal Emissor--> Canal-->Receptor

2.4. Moduladors i codificadors Si volem transmetre informació entre dos PC a través d’una línia XTC (xarxa telefònica commutada) necessitem un mòdem. PC genera senyal elèctric digital La XTC és analògica Transformem el senyal digital en analògic → modulador / desmodulador

2.5. Moduladors i codificadors El còdec (codificador / descodificador) s’encarrega de codificar adequadament els senyals elèctrics digitals adaptant-los al mode que requereix el canal, sempre digital.

3. Components basics per una xarxa

3.1. Logiques (Les que dibuixem)

3.1.1. Aquestes es solen representar amb (:

3.1.2. Périferics (Impresora, Scanner, Camara, Altaveus, Microfon, etc...) tots els periferics també porten ip.

3.1.3. Els hosts (amb ip)

3.1.4. Amb switches/hubs

3.1.5. Amb un router

3.1.6. Un firewall

3.1.7. Un Server (amb ip)

3.2. "Fisiques" (entre cometes, també hi ha coses logiques pero que son importants encara que no les veiem)

3.2.1. Podem trobar molts components:

3.2.2. Ordinadors / Servidors / Dispositius de xarxa / Cables

3.2.3. Els components es poden agrupar en:

3.2.4. Hosts

3.2.5. Perifèrics compartits

3.2.5.1. PERIFERICS COMPARTITS: No es comuniquen directament a través de la xarxa. Utilitzen el host al que estan connectats per realitzar totes les operacions de xarxa: càmeres escàners impressores connectades localment

3.2.5.1.1. DISPOSITIUS DE XARXA: Exemples de dispositius intermediaris:

3.2.6. Dispositius de xarxa

3.2.6.1. DISPOSITIUS DE XARXA: Són dispositius intermedis que mouen i/o controlen el tràfic de la xarxa. Proporcionen connectivitat i garanteixen que les dades flueixin a través de la xarxa. Connecten hosts individuals a la xarxa i poden connectar varies xarxes individuals per formar una xarxa de xarxes.

3.2.7. Medis de xarxa

3.2.8. Protocols i regles

3.3. MEDIS DE XARXA:

3.3.1. Coure Fils metàl·lics dins dels cables Impulsos elèctrics Fibra òptica Fibres de vidre o plàstiques polsos de llum Wireless Transmissió per l’aire sense fils ones electromagnètiques

3.4. CRITERIS PER ESCOLLIR UN MEDI DE XARXA

3.4.1. Distància en la qual un medi pot transportar exitosament un senyal

3.4.2. Ambient en el qual s’instal·larà el medi

3.4.3. Quantitat de dades

3.4.4. Velocitat a la que s’ha de transmetre

3.4.5. cost del medi i la instal·lació

4. Classificació de xarxes

4.1. Existeixen diferents tipus de xarxes depenent del criteri que s’utilitzi per diferenciar-les.

4.1.1. Criteris:

4.1.2. La titularitat de la xarxa

4.1.3. La topologia de la xarxa

4.1.4. Client-Servidor o d’igual a igual

4.2. Titularitat de xarxa

4.2.1. Xarxes dedicades o privades:

4.2.2. Les línies de comunicacions de les xarxes dedicades són dissenyades i instal·lades per l’usuari o administrador del sistema, o bé llogades a les companyies de comunicacions.

4.2.3. Xarxes compartides o públiques:

4.2.4. Les línies de comunicació suporten informació de diferents usuaris. Són xarxes de servei públic ofertes per companyies de telecomunicacions. Es paga una quota depenent de la utilització que se’n fa. (XDSI, ADSL, FO)

4.3. Topologia de xarxa

4.3.1. Topologia física: Representació a través d’un plànol a escala de la instal·lació de la xarxa sobre la planta general de l’edifici. Ens diu com és la distribució del cablatge, com es disposen els ordinadors i altres components.

4.3.1.1. Elements que apareixen en un plànol físic:

4.3.1.2. Ubicació de les connexions de xarxa

4.3.1.3. Distribució dels cables per la planta

4.3.1.4. Tipus de cables i de canaletes

4.3.1.5. Armaris de connexions (racks)

4.3.1.6. Detalls dels racks i altres elements

4.3.1.7. Llegenda, caixetí, etc.

4.3.2. Topologia lògica: Plànol que mostra de forma jeràrquica tots els components de la xarxa. Ens diu com accedeixen al medi (de transmissió) els diferents dispositius. Segons l’estructura física del cablatge i la seva distribució geogràfica, tindrem una topologia diferent de xarxa. Les distàncies entre nodes, les interconnexions físiques, les velocitats de transmissió o els tipus de senyals no tenen importància a l’hora de definir la topologia. Si una xarxa utilitza diferents tipus de topologies s’anomena MIXTA.

4.3.2.1. Elements que apareixen en un plànol lògic:

4.3.2.2. Nom de cada host

4.3.2.3. Descripció de les funcions d’alguns hosts (bàsicament servidors)

4.3.2.4. IP, màscara i porta d’enllaç de cada host

4.3.2.5. Aplicacions instal·lades

4.3.2.6. Grups i dominis

4.4. NODE

4.4.1. Extrem final d’una connexió de xarxa o unió de dues o més línies de la xarxa.

4.5. TIPUS DE XARXA (PARLANT DE DISTRIBUCIÓ)

4.5.1. Xarxa en anell

4.5.1.1. Cada node té una única connexió d’entrada i una de sortida.

4.5.1.2. Cada node es connecta amb el següent fins a l’últim que s’ha de connectar al primer.

4.5.2. Xarxa en bus

4.5.2.1. Els nodes estan connectats a un medi de comunicació comú, el bus.

4.5.3. Xarxa en estrella

4.5.3.1. Els nodes estan connectats a un node central o commutador.

4.5.3.2. El commutador actua com a encaminador per transmetre els missatges entre nodes.

4.5.4. Xarxa jerárquica o arbre

4.5.4.1. És una extensió de la topologia en estrella.

4.5.4.2. Cada node pot estar connectat a un node superior i del qual poden penjar diversos nodes inferiors que formen un arbre.

4.5.5. Xarxa en malla

4.5.5.1. Cada node està interconnectat amb un o més nodes.

4.5.5.2. Quan s’ha d’enviar un missatge entre dos nodes es buscarà la ruta més adient.

4.5.5.3. La ruta depèn dels costos econòmics, la càrrega de les altres rutes, la velocitat, etc.

4.5.6. Transmissió de testimoni o controlat: Cada node té el seu temps propi per utilitzar el medi. Difusió o basat en la contenció: Tots els nodes competeixen per l’ús del medi.

4.6. CLIENTE SERVIDOR

4.6.1. Xarxa on tots els clients es connecten a un servidor on es centralitzen els diferents recursos.

4.6.2. Els recursos estan disponibles als clients cada cop que els sol·liciten.

4.6.3. Totes les gestions es concentren en el servidor.

4.6.4. El que sol·licita informació és el client.

4.6.5. El que respon a les sol·licituds és el servidor.

4.6.6. Es poden requerir autentificacions, identificacions, permisos, etc...

4.7. PEER TO PEER (P2P)

4.7.1. En una xarxa entre iguals, dos o més ordinadors estan connectats per mitjà d’una xarxa i poden compartir recursos (impressora, arxius, ...) sense tenir un servidor dedicat.

5. Serveis i protocols

5.1. World Wide Web (www)

5.1.1. HTTP (Hypertext Transport Protocol)

5.2. e-mail

5.2.1. SMTP (Simple Mail Transport Protocol)

5.2.2. POP (Post Office Protocol)

5.2.2.1. No es sincronitza amb el servidor

5.2.3. IMAP (Internet Message Access Protocol)

5.2.3.1. Si es sincronitza amb el servidor