DENSITAT DE POBLACIO

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
DENSITAT DE POBLACIO von Mind Map: DENSITAT   DE   POBLACIO

1. FACTORS QUE N'INFLOEIXEN

1.1. FISICS

1.1.1. el clima el relleu el sol l'aigüa

1.2. ECONOMICS

1.2.1. + riquesa = + poblasio

1.3. CULTURALS

1.3.1. distancia a: hospitals, escoles...

1.4. HISTORICS

1.4.1. desde quan hi ha la ciutat, poble, país...

1.5. DEMOGRAFICS

1.5.1. neixaments, morts, migracions

1.6. FACTORS QUE INFLUEIXEN EN LA DEMOGRAFIA

1.6.1. ESPERANÇA DE VIDA

1.6.1.1. temps que viualgu segons la seva nacionalitat

1.6.2. FACTORS D'ENTRADA

1.6.2.1. neixament: nº de gent que neix

1.6.2.2. immigracio: gent que arriba al país

1.6.3. FACTORS DE SORTIDA

1.6.3.1. defuncio:nº de morts

1.6.3.2. emigracio: gent que ve d´altres paisos

1.7. ELS MOVIMENTS MIGRATORIS

1.7.1. CAUSES DE MIGRACIO

1.7.1.1. naturals:desastres naturals

1.7.1.2. politica:guerres persecucions..

1.7.1.3. economicas: millors condicions de vida

2. LA POBLACIO ES CLASIFICA EN:

2.1. ACTIVA

2.1.1. sector primari: feina al camp (agricultura, remaderia, caça i pesca)

2.1.2. sector secundari: industria i construccio

2.1.3. sector terciari: servei, transport, comerç.

2.2. INACTIVA

2.2.1. fillets, jubilats, estudiants, discapacitats...