Troonrede 2013

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Troonrede 2013 von Mind Map: Troonrede 2013

1. afrondend

1.1. Kracht & kwaliteit van samenleving vast ouden

1.2. veranderingen noodzakelijk

1.2.1. dragelijk voor iedereen

1.3. Vraagstukken zijn: Complex en ingrijpend

2. Caribische delen Koninkrijk

2.1. in 2010 aangepast

2.2. meer aandacht voor samenwerking op economisch terrein

2.2.1. profijtelijk voor alle partijen

2.2.2. goed voor noodzakelijke financiële zelfstandigheid & stabiliteit

2.3. binnenkort samen met Koningin Máxima alle 6 bezoeken

3. ontwikkelingshulp

3.1. nota 'nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

3.2. doelstelling klassieke vormen ontwikkelingshulp te verbinden met versterking van handelsrelaties

3.3. combinatie die wederzijds voordeel biedt

3.4. Nederlandse bedrijfsleven: veel expertise in waterbeheer.

3.4.1. helpen waterproblemen op te lossen wereldwijd

3.5. Caribische delen van het Koninkrijk

3.5.1. in 2010 aangepast

3.5.2. meer aandacht voor samenwerking op economisch terrein

3.5.2.1. profijtelijk voor alle partijen

3.5.2.2. goed voor noodzakelijke financiële zelfstandigheid & stabiliteit

3.5.2.3. Untitled

3.5.3. binnenkort samen met Koningin Máxima alle 6 bezoeken

4. krijgsmacht

4.1. Berekend zijn op taken berekend in Nederland en buitenland

4.1.1. opereren om belangen van ons land veilig te stellen

4.2. nota: 'In het belang van Nederland'

4.3. Nederlandse mannen &vrouwen actief om de internationale rechtsorde te beschermen

4.3.1. verdienen onze grote dank & waardering voor hun moeilijke werk

5. buitenland

5.1. Groeiende internationale verwevenheid

5.2. open economie heeft Nederland veel gebracht

5.3. ons land ook extra kwetsbaar

5.3.1. Internationale crisis

5.3.2. stagnatie

5.4. Samenwerking met andere landen is belangrijk

5.5. Europese Unie belangrijk voor toekomst

5.5.1. Economie

5.5.2. Sociaal

5.5.3. politiek

5.6. stevig fundament onder de euro is cruciaal

5.6.1. totstandkoming van bankenunie

5.6.1.1. Houdbare tekorten

5.6.1.2. versterking economische structuur

5.6.2. concurrentiekracht en groeivermogen lidstaten versterken via Europese interne markt

5.6.2.1. belemmering op terreinen veel terreinen

5.7. Impuls voor handel met landen buiten EU door vrijhandelsakkoorden

5.7.1. Verenigde Staten

5.7.2. Japan

5.8. speerpunt voor regering: takenpakket EU

5.8.1. Lidstaten zelf:

5.8.1.1. Belastingen

5.8.1.2. Sociale zekerheid

5.8.1.3. Pensioenen

5.8.1.4. Zorg

5.8.1.5. onderwijs

5.9. Buiten EU

5.9.1. lange traditie internationale samenwerking

5.9.2. viering van honderd jaar Vredespaleis

5.9.3. 2014: gastheer van de Nuclear Security Summit

5.9.4. Syrië

5.9.4.1. humanitaire noodsituatie

5.9.4.2. Noodzaak internationale rechtsorde

5.9.4.3. sterke nadruk op humanitaire recht

5.9.5. Onveiligheid & instabiliteit in kwetsbare regio's beïnvloeden onze

5.9.5.1. Vrijheid

5.9.5.2. Veiligheid

5.9.5.3. welvaart

6. woningmarkt

6.1. verplicht annuïtair aflossen nieuwe hypotheken als voorwaarde voor aftrek van hypotheekrente

6.2. 2014: maximale aftrek voor eigen woning geleidelijk terugbrengen naar 38% (28 jaarlijkse stappen van 0,5%)

6.2.1. opbrengst > mensen met middeninkomen

6.3. huurmarkt te hervormen

6.3.1. inkomensafhankelijke huurverhogingen

6.3.2. extra inkomsten bij woningcorporaties afgeroomd d.m.v verhuurdersheffing

6.4. door binnenlandse hervormingen, Nederland klaar voor toekomst

7. werk

7.1. Werkloosheidswet & ontslagrecht gemoderniseerd

7.1.1. WW krijgt een meer activerend karakter

7.1.2. Sociale partners nemen het voortouw bij begeleiding van werk naar werk (scholing)

7.1.3. WW

7.1.3.1. publiek gefinancierde deel WW tot 24 maanden

7.1.3.2. Sociale partners nemen verantwoordelijkheid voor privaat gefinancierd deel WW

7.1.3.3. extra prikkel bij werkgevers & werknemers: investeren in kwaliteit mensen

7.1.3.4. Werknemers die ontslagen worden: ontvangen scholingsbudget

7.2. Flexwerkers

7.2.1. meer zekerheid en meer bescherming

7.3. Ontslagrecht

7.3.1. Wordt eerlijker & eenvoudiger

7.3.1.1. 1 ontslagroute voor alle werknemers

8. langere termijn

8.1. Hervormingen

8.1.1. die groeivermogen Nederlandse economie versterken

8.1.2. Publieke voorzieningen aanpassen aan deze tijd

8.2. omslag participatiesamenleving, zichtbaar in

8.2.1. sociale zekerheid

8.2.2. langdurige zorg

8.3. nu

8.3.1. Eigen keuzes maken

8.3.2. Eigen leven inrichten

8.3.3. voor elkaar kunnen zorgen

8.4. Ontwikkeling in zorg & sociale voorzieningen dicht bij mensen in samenhang te organiseren

8.4.1. decentralisatie overheidstaken

8.4.1.1. 1. nieuw stelsel van jeugdzorg

8.4.1.1.1. ingang 2015

8.4.1.1.2. Kinderen veilig opgroeien

8.4.1.1.3. Talenten ontwikkelen

8.4.1.1.4. later participeren in de samenleving.

8.4.1.1.5. jeugdzorg via de gemeenten dicht bij kind

8.4.1.1.6. Gemeenten kunnen o.b.v. specifieke situatie van kind maatwerk leveren in

8.4.1.2. 2. langdurige zorg grondig hervormen

8.4.1.2.1. uitgaven blijven explosief stijgen

8.4.1.2.2. 2200 per Nederlander per jaar

8.4.1.2.3. Lichtere vormen langdurige zorg worden uitgevoerd door gemeenten

8.4.1.2.4. Vergoeding huishoudelijke hulp blijft beschikbaar

8.4.1.2.5. Medische zorg (verpleging) valt onder reguliere zorgverzekering

8.4.1.3. 3. gemeenten samen met sociale partners werkbedrijven oprichten

8.4.1.3.1. om mensen in bijstand / arbeidsbeperking te helpen bij vinden van baan

8.4.1.3.2. Werkgevers &overheid garant voor 125.000 extra banen in 2026

9. stimuleren economie & werkgelegenheid (korte termijn)

9.1. ontslagvergoedingen uit aparte bv versneld laten uitbetalen (voordelig belastingtarief)

9.2. De vrijstelling schenkingsbelasting verruimd

9.2.1. Jongere generaties gemakkelijker investeren in de eigen woning.

9.3. Toegang tot kredieten vergroten, 125 miljoen

9.3.1. MKB: investeren in nieuwe activiteiten

9.4. Ondernemers

9.4.1. investeringen versneld fiscaal af te schrijven

9.4.2. Nederlandse investeringsinstelling oprichten

9.4.2.1. regering

9.4.2.2. Pensioenfondsen

9.4.2.3. Verzekeraars

9.4.2.4. banken

9.4.2.5. Doel: Grote beleggers koppelen aan geschikte investeringsprojecten op terreinen als:

9.4.2.5.1. Zorg

9.4.2.5.2. Energie

9.4.2.5.3. Schoolgebouwen

9.4.2.5.4. Infrastructuur

9.4.2.5.5. economie te stimuleren

9.5. werk

9.5.1. mensen aan werk houden en krijgen

9.5.1.1. 600 miljoen beschikbaar

9.5.2. Sociaal Akkoord

9.5.2.1. werkgevers en werknemers komen met sectorplannen

9.5.2.1.1. Meer banen

9.5.2.1.2. Meer stageplaatsen voor jongeren

9.5.2.1.3. Behoud van vakkrachten

9.5.2.1.4. betere begeleiding van werk naar werk

9.5.2.2. Bestrijden jeugdwerkloosheid

9.5.2.2.1. Regering samen met gemeenten, sociale partners en onderwijsinstellingen

9.6. akkoorden

9.6.1. onderwijs

9.6.1.1. Onderwijsakkoord: 3000 extra banen voor jonge leraren

9.6.2. techniek

9.6.2.1. Techniekpact: betere aansluiting tussen onderwijs & arbeidsmarkt

9.6.2.2. bestrijdt tekort technisch geschoolde vakmensen

9.6.3. energie

9.6.3.1. Energieakkoord: stimuleert duurzame economische groei

9.6.3.2. 15.000 extra banen.

9.6.4. Omgevingswet

9.6.4.1. Vereenvoudigt en versnelling ruimtelijke procedures,

9.6.4.2. geen afbreuk doen aan kwaliteit leefomgeving

10. relatie tussen parlement en regering

10.1. 2014: veel wetgeving

10.2. Centraal Planbureau, cruciaal

10.2.1. "een prudent niveau van overheidsschuld"

10.3. Nederlanders betalen

10.3.1. €11 mld per jaar aan rente over de overheidsschuld.

10.4. impact

10.4.1. als schuld groeit

10.4.2. rente stijgt

10.4.3. Rentelast steeds zwaarder drukken op

10.4.3.1. Economische groei

10.4.3.2. Op betaalbaarheid voorzieningen

10.4.3.3. inkomens van mensen

10.5. extra maatregelen €6 mld

10.5.1. geen loonbijstelling uitkeren

10.5.2. Gezondheidszorg

10.5.2.1. groter deel zorg via huisarts

10.5.2.2. strikter te zijn met het geven verzekerde zorg

10.5.3. huishoudentoeslag,

10.5.3.1. Verschillende toeslagen en regelingen te bundelen

10.5.3.2. lager naarmate gezinsinkomen stijgt

11. maatschappelijke ontwikkelingen

11.1. zoals

11.1.1. Vergrijzing

11.1.2. internationalisering

11.2. resultaat

11.2.1. arbeidsmarkt & stelsel van publieke voorzieningen voldoen niet meer

11.2.2. zichtbaar door financiële en economische crisis

11.3. regering zet in op

11.3.1. Toekomstige betaalbaarheid van voorzieningen

11.3.2. Solidariteit tussen generaties

11.3.3. evenwicht tussen verschillende inkomensgroepen

11.3.4. waarom?

11.3.4.1. onderlinge betrokkenheid is sterk

11.3.5. aanpassing

11.3.5.1. Publieke

11.3.5.1.1. regelingen

11.3.5.1.2. voorzieningen

11.4. huidige netwerk- en informatiesamenleving

11.4.1. mensen

11.4.1.1. mondiger

11.4.1.2. zelfstandiger

11.4.2. noodzaak om tekort overheid terug te dringen

11.4.3. resultaat

11.4.3.1. klassieke verzorgingsstaat > participatiesamenleving

11.4.3.2. iedereen die dat kan: verantwoordelijkheid nemen voor eigen leven & omgeving

11.4.4. mensen zelf vorm geven aan hun toekomst

11.4.4.1. Waarde toe voegen aan

11.4.4.1.1. Eigen leven

11.4.4.1.2. samenleving als geheel

11.4.4.2. Nederlanders samen bouwen aan sterk land van zelfbewuste mensen

11.4.5. Nederland

11.4.5.1. Compacte en krachtige overheid

11.4.5.2. Ruimte geeft en kansen biedt waar het kan

11.4.5.3. Bescherming wanneer nodig

11.4.5.4. niemand tussen wal en schip

11.4.5.5. kansen krijgen om veranderingen in eigen leven inpassen

12. Economische crisis

12.1. sinds 5 jaar

12.2. gevolgen worden steeds voelbaarder

12.2.1. De werkloosheid stijgt

12.2.2. Het aantal faillissementen loopt op

12.2.3. Huizen worden minder waard

12.2.4. Pensioenen staan onder druk

12.2.5. koopkracht blijft achter

12.3. voorzichtige signalen einde mondiale crisis in zicht

12.3.1. perspectief op herstel

12.3.2. Nederlandse economie heeft specifieke problemen van structurele aard

12.3.2.1. Schuldenlast

12.3.2.1.1. Overheid

12.3.2.1.2. Huishoudens

12.3.2.2. vermogenspositie van banken.

12.4. groeivermogen Nederlandse economie versterken

12.4.1. Creëren van banen

12.4.2. herstel van vertrouwen bij mensen & bedrijven

12.5. Noodzakelijke hervormingen

12.5.1. Kosten tijd

12.5.2. vragen om doorzettingsvermogen

13. opening

13.1. nu eerste keer dat ik mij tot u mag richten

13.2. hartverwarmende start van mijn koningschap

13.2.1. Tijdens Verenigde Vergadering van 30 april

13.2.2. terugdenken met grote dankbaarheid

13.3. dankbaarheid

13.3.1. mijn moeder

13.3.1.1. 33 jaar lang met groot

13.3.1.1.1. Plichtsbesef,

13.3.1.1.2. Warmte

13.3.1.1.3. Diep gevoelde betrokkenheid

13.3.1.2. ingezet voor het Koninkrijk en inwoners

13.3.1.2.1. in goede en in slechte tijden

13.3.1.3. blijvend belangrijke inspiratiebron

13.3.2. gevoelens van verbondenheid evaren na overleden broer Friso

13.3.2.1. Waren ons tot grote steun

13.3.2.2. zijn dankbaar

13.4. inhuldiging

13.4.1. Nederland heeft zich getoond als goed georganiseerd land

13.4.1.1. rijk aan talent

13.4.2. dag van tastbare

13.4.2.1. eenheid

13.4.2.2. verbondenheid

13.4.3. tussen

13.4.3.1. Generaties en bevolkingsgroepen

13.4.3.2. verschillende delen van het Koninkrijk

13.4.4. samenleving

13.4.4.1. rechtvaardiging van dat gezond vertrouwen in eigen kunnen

13.4.4.2. goed om dit valk voor 200 jaar Koninkrijk vast te stellen