Undervisningsforløb med web 2.0 - 4. klasse - danske dyr - dansk/natur og teknik - Dyrene i Kattegat

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Undervisningsforløb med web 2.0 - 4. klasse - danske dyr - dansk/natur og teknik - Dyrene i Kattegat von Mind Map: Undervisningsforløb med web 2.0 - 4. klasse - danske dyr - dansk/natur og teknik - Dyrene i Kattegat

1. Eleverne skal udvælge sig et dyr som lever i Kattegat. Der skal findes fakta oplysninger om:

1.1. de syv F’er anvendes til at give teksten struktur: Form, Farve, Familie, Formering, Føde, Findested, Fjender

2. Krav til produkt:

2.1. Producere en wiki om det valgte dyr på www.danske-dyr.dk.

2.1.1. Der skal indgå selvproducerede videoklip eller Photostory begge med speak, der formidler faktuel viden om dyret (de 7 F'er)(produceret på den indledende ekskursion til Kattegatcenteret)

2.1.1.1. Eleverne skal demonstrere, at de har tilegnet sig viden via arbejdet med sitene danske-dyr.dk, Kattegatcentrets hjemmeside og besøget på Kattegatcentret

2.1.2. Der skal indgå en narrativ fortælling (skriftlig) om dyret - 1. del til en føljeton, som andre kan skrive videre på. Fortællingen skal bygge på den viden, eleverne har tilegnet sig. (ANVENDE VIDEN I NYE SAMMENHÆNGE)

2.1.2.1. læsere af wiki'en skal skrive videre på den narrative fortælling i kommentarfeltet.

3. Hvornår kan vi begynde at arbejde med problemstillinger, hvor eleverne skal bruge viden af 2. og 3. orden?

3.1. Indskolings- og mellemtrinselever har svært ved at nå vidensniveau af 2. og 3. orden!

4. naturfaglige mål:

4.1. DEN NÆRE OMVERDEN•kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper •kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur •stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser

4.2. MENNESKETS SAMSPIL MED NATUREN Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at •give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift, landbrug og fredning

4.3. ARBEJDSMÅDER OG TANKEGANGE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at •arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs samt anvende faglig læsning •sammenligne resultater og data af både praktiske og mere teoretiske undersøgelser gennem tegninger, diagrammer, tabeller, digitale billeder eller lydoptagelser •formidle – mundtligt og skriftligt – data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier.

4.4. DEN FJERNE OMVERDEN Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at •beskrive og give eksempler på dyr og planter fra forskellige verdensdele, herunder hvordan dyr og planter får opfyldt deres livsbetingelser som vand, lys, næring og temperatur på forskellige levesteder •give eksempler på, hvordan medier formidler viden om naturen, herunder hvordan der formidles viden om vejr, sundhed og naturkatastrofer

5. overvejelser over medie:

5.1. danske dyr er en tryk ramme at arbejde i. Eleverne kender sidens opbygning og kan derfor koncentrere sig om wiki'en som formidlingsplatform.

6. Hvordan kan eleverne anvende denne viden i nye sammenhænge?

7. evaluering

8. undervisningsforløb

8.1. 1. introduktion af wiki'en som værktøj, danske dyr.dk, kattegatcenteret m.v.

8.1.1. 2. besøg på kattegatcenteret, tilegne sig viden og foto- og videodokumentere

8.1.1.1. 3. elevarbejde, hvor læreren stilladserer undervejs

8.1.1.1.1. 4. midtvejsevaluering, eleverne præsenterer wiki'er for hinanden og modtager respons på produktkrav

8.1.1.2. 3.1 kursus i berettermodellen med fokus på anslaget og på spændingskurven

9. undervisningsloops

9.1. undervisningsloops foregår kontinuerligt i forløbet, idet man som lærer løbende vejleder grupperne og laver "pit-stops" for grupperne og klassen samlet for at vurdere, kommentere og forstyrrer/udfordrer eleverne.

10. danskfaglige mål:

10.1. Sprog, litteratur og kommunikation •bruge sproget hensigtsmæssigt til kontakt og som personligt udtryk •kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog •kende betydningen af ord og begreber i hverdagssprog, skønlitteratur og sagprosa •udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation •forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i egne og andres tekster •samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse, kendskab til faglige begreber og begyndende analytisk forståelse •udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form •søge information på en systematisk måde

10.2. Det skrevne sprog – skrive •skrive sammenhængende fiktions- og fagtekster •søge information i digitale og trykte tekster og planlægge den efterfølgende skrivning •anvende et enkelt layout i såvel håndskrevet som elektronisk tekst •skrive på computer med enkel skriveteknik

10.3. Det skrevne sprog – læse •udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt •læse alderssvarende skøn- og faglitteratur og digitale tekster med god forståelse •læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste

11. mediefaglige mål:

11.1. - begyndende kommunikations kritisk kommetence

11.1.1. at eleverne forholder sig til wiki'ens sprog, form og genre og det at kommunikere gennem denne.

11.2. - kendskab til og anvendelse af den photostory, videoproduktion, speak, fotos.

11.3. - læsning af multimodale tekster, www.danske-dyr.dk og www.katttegatcenteret. dk

11.4. - remediering af informationer fra sites, at koge informationer sammen fra flere kilder, at formidle gennem lyd og billeder.