Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (consultatieversie)

Jetzt loslegen. Gratis!
oder registrieren mit Ihrer E-Mail-Adresse
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (consultatieversie) von Mind Map: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (consultatieversie)

1. toegelaten instrument

1.1. toelatingsorganisatie

1.1.1. taken

1.1.1.1. beslissen aanvraag instrumentenbeheerder toelating

1.1.1.2. wijzigen, schorsen, intrekken

1.1.1.2.1. intrekken tijdens bouw leidt tot bouwen in afwijking van de vergunning

1.1.1.3. steekproefsgewijs controleren, bijv.

1.1.1.3.1. verslaglegging instrumentbeheerders

1.1.1.3.2. dossieronderzoek

1.1.1.3.3. inspecties op bouwplaats

1.1.1.4. voorlichting

1.1.1.5. bijhouden register

1.1.1.5.1. instrumenten

1.1.1.5.2. voor welke cat. bouwwerken (risicoklassen)

1.1.1.5.3. gerechtigde kwaliteitsborgers

1.1.2. zelfstandig bestuursorgaan

1.2. beoordelingsmethodiek gericht op bouwen bouwwerk

1.3. doel vaststellen gerechtvaardigd vertrouwen dat bouwwerk voldoet aan bouwtechnische voorschriften

1.4. beschrijft wijze waarop kwaliteitsbewaking moet worden ingericht en uitgevoerd

1.5. instrumentenbeheerder

1.5.1. maakt/beheert instrumenten

1.5.2. meldt toelatingsorganisatie gerechtigde kwaliteitsborgers

1.5.2.1. toetst kwaliteitsborger

1.5.3. toezicht op topassing instrument

1.5.3.1. kan toelating intrekken

1.5.3.1.1. intrekking tijdens bouw leidt tot bouwen in afwijking van de vergunning

2. afgestemd op risicoklasse

2.1. laag risico: risicoklasse 1

2.1.1. kans op beperkte maatschappelijke/ persoonlijke gevolgen

2.1.1.1. woningen

2.1.1.2. kleine woongebouwen

2.1.1.3. eenvoudige bedrijfsgebouwen

2.1.2. erkende bouwer/architect als kwaliteitsborger?

2.1.3. 80% bouwwerken

2.2. midden risico: risico klasse 2

2.2.1. kans op maatschappelijke/persoonlijke gevolgen

2.2.1.1. bibliotheken

2.2.1.2. gemeentehuizen

2.2.1.3. woongebouwen tot 70m hoog

2.2.2. combinatie van Brl 5019 en 5006?

2.2.3. 18% bouwwerken

2.3. hoog risico: risico klasse 3

2.3.1. kans op aanzienlijke maatschappelijke/persoonlijke gevolgen

2.3.1.1. metrostation

2.3.1.2. voetbalstadion

2.3.1.3. ziekenhuis

2.3.1.4. flatgebouw hoger dan 70 m

2.3.2. Technical Inspection Service (TIS)?

2.3.3. 2% bouwwerken

3. gerechtigde kwaliteitsborger

3.1. past instrument toe

3.2. ziet toe dat bouwwerk aan bouwtechnische voorschriften voldoet

3.2.1. tijdens bouw

3.2.2. bij oplevering

3.2.3. volgens in instrument beschreven werkwijze, bijv. door

3.2.3.1. kwaliteitscontroles, w.o. toets van ontwerp

3.3. verklaring bij oplevering aan vergunninghouder

3.3.1. kwaliteitsborging overeenkomstig werkwijze toegelaten instrument

3.3.2. hij gerechtigd is

3.3.3. bouwwerk voldoet aan bouwtechnische voorschriften

4. geschillen

4.1. toelastingsorganisatie vs instrumentenbeheerder

4.1.1. toelaten, weigeren, schorsen of intrekken instrument

4.1.1.1. bezwaar, beroep, hoger beroep bestuursrechter

4.2. instrumentenbeheerder vs kwaliteitsborger

4.2.1. niet verlenen, schorsen, of intrekken toestemming

4.2.1.1. geschillencommissie (indien instrument daarin voorziet)

4.2.1.2. anders burgerlijke rechter

4.3. vergunninghouder vs kwaliteitsborger

4.3.1. (niet afgeven van) verklaring

4.3.1.1. geschillencommissie (indien instrument daarin voorziet)

4.3.1.2. anders burgerlijke rechter

4.4. vergunninghouder vs bevoegd gezag

4.4.1. niet verlenen of intrekken omgevingsvergunning, handhaving, geschil over risicoklasse

4.4.1.1. bezwaar, beroep en hoger beroep bij bestuursrechter

5. Bevoegd gezag

5.1. besluit op aanvraag omgevingsvergunning

5.1.1. bestemmingsplan

5.1.2. welstand

5.1.3. bouwverordening

5.1.4. kwaliteitsborging

5.1.4.1. toegelaten instrument

5.1.4.2. geschikt voor risicoklasse

5.1.4.3. gerechtigde kwaliteitsborger

5.2. gereedmelding

5.2.1. toetst compleetheid verklaring kwaliteitsborger

5.2.2. toetst compleetheid opleverdossier

5.2.3. meldt aan vergunninghouder binnen twee weken als vermoeden dat iets mis is

5.2.3.1. bij niet adequaat reageren melden aan toelatingsorganisatie en instrumenthouder

5.2.3.1.1. kunnen toelating / toestemming intrekken

5.3. toezicht en handhaving

5.3.1. bouwen in afwijking/zonder omgevingsvergunning

5.3.1.1. niet m.b.t. bouwtechnische deel

5.3.1.2. wel bestemmingsplan, bouwverordening, welstand

5.3.1.3. verbod bouwen aangewezen cat bouwwerk zonder toegelaten instrument, afgestemd op risicoklasse, gerechtigde kwaliteitsborger

5.3.1.3.1. verbod 1b lid 1 en 4 niet van toepassing (bouwen in strijd met nieuwbouweisen)

5.3.1.3.2. economisch delict

5.3.2. overige eisen Bouwbesluit, bijv. omgevingsveiligheid (uitvoeren bouw- en sloopwerkzaamheden)

5.3.3. overtreden zorgplicht Woningwet (1a)

5.3.4. gebruikseisen/-melding

5.3.5. vergunningvrij bouwen

5.3.6. eisen bestaande bouw

6. vergunninghouder

6.1. aanvraag omngevingsvergunning

6.1.1. risicoklasse

6.1.2. instrument

6.1.3. kwaliteitsborger (uiterlijk bij start bouw)

6.2. melding start bouw

6.3. gereedmelding

6.3.1. overleggen verklaring kwaliteitsborger

6.3.2. overleggen opleverdossier

6.4. verbetering postitie

6.4.1. aansprakelijkheid aannemer alle niet bij oplevering ontdekte gebreken

6.4.1.1. semi dwingend recht

6.4.2. verlengen termijn 5% regeling naar 15 mnd

6.4.2.1. particuliere opdrachtgever woning

6.4.2.2. max. 5% aanneemsom in depot bij notaris

6.4.3. verplicht aanbieden verzekerde garantie bij insolventie

6.4.3.1. particuliere opdrachtgever woning

6.4.3.2. voor afbouw of herstel gebreken

6.4.3.3. geen plicht opdrachtgever om te accepteren

7. niet van toepassing op vergunningvrije bouwwerken