Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Legislativa por Mind Map: Legislativa

1. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

1.1. §56 Tlumočnické služby zdarma

1.1.1. a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

1.1.2. b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1.2. Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách

1.2.1. 1. Tlumočení pomoci ZJ pro SP 2. Tlumočení pomoci Lormovy dotekové abecedy, popř znakování ruku v ruce, nebo obdobných metod pro osoby s kombinovaným zrakovým a sluchovým postižením

1.2.2. 1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

2. Zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči

2.1. Zákon č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

2.1.1. §7 Neslyšící a hluchoslepé osoby mají právo na používání, vzdělávání se a učení se komunikačním systémům neslyšícíh a hluchoslepých osob, které si sami osobně zvolí

2.2. První zmíňka o znakové řeči v zákoně

3. Školský zákon 561/2004 Sb.

3.1. 27/2016 SB. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

3.1.1. §6 Poskytování podpůrných opatření žákům používajícímu jiný komunikační systém než mluvenou řeč

3.1.2. §7 Poskytnutí tlumočníka českého znakového jazyka

3.1.3. §8 Poskytování přepisovatele pro neslyšící