MULTIMEDIA

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
MULTIMEDIA por Mind Map: MULTIMEDIA

1. องค์ประกอบ

1.1. VIDEO

1.2. ANIMATION

1.3. SOUND

1.4. STILL IMAGE

1.5. TEXT

2. รูปแบบของมัลติมีเดีย

2.1. เพื่อความบันเทิง

2.2. เพื่องานขายการตลาด

2.3. ใช้ในการสอน

2.4. เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. การประยุกต์ใช้บทเรียน computer

3.1. การนำเสนอเนื้อหา การฝึกฝนโดยผู้เรียน การชี้แนะผู้เรียน

4. ประโยชน์

4.1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน

4.2. สร้างสื่อเพื่อความบันเทิง

4.3. สร้างสื่อโฆษณา หรือประชาสัทพันธ์

5. ประโยชน์ด้านการเรียน

5.1. การนำเสนอข้อมูล

5.2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

6. บทบาท

6.1. เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

6.2. เพื่อการนำเสนอข้อมูล