กลุ่มการศึกษาทางจิต

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
กลุ่มการศึกษาทางจิต por Mind Map: กลุ่มการศึกษาทางจิต

1. แนวคิดของ Wundt

1.1. สังเกตุจากภายในวัดไม่ได้ว่าสิ่งที่แสดงเป็นจริง/เท็จ

1.2. ต้องเป็นผู้ที่มีจิตปกติ

1.3. ไม่สามารถรู้ทุกอย่างที่อยู่ในจิตตน

2. หน้าที่ของจิต

2.1. การแสดงออกเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม

2.2. แสดงออกจากประสบการณ์

2.3. ศึกษาการเรียนรู้ จูงใจ แก้ปัญหา ความจำ

3. พฤติกรรมนิยม

3.1. John B. Watson บิดาพฤติกรรมศาสตร์

3.2. พฤติกรรมจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

3.3. วางเงื่อนไข เกิดจากการเรียนรู้

3.4. เกิดจากการเรียนรู้มากกว่าเกิดตามธรรมชาติ

3.5. การเรียนรู้ของคนสัตว์ไม่ต่างกัน

4. จิตวิเคราะห์

4.1. ลักษณะจิต

4.1.1. จิตรู้สำนึก

4.1.2. จิตไร้สำนึก

4.1.3. จิตใต้สำนึก

4.2. บุคลิกภาพ

4.2.1. Id

4.2.1.1. ความต้องการพื้นฐาน

4.2.2. Ego

4.2.2.1. การพิจารณา วิจารณญาณ

4.2.3. Superego

4.2.3.1. รู้สึกถึงสิ่งผิดถูก

5. กลุ่มเกสตอลท์

5.1. การรับรู้ได้ดี ต้องรับรู้โดยส่วนรวมก่อน

5.2. แก้ปัญหา และเกิดการเรียนรู้

6. มานุษยนิยม

6.1. ไม่สามารถกำหนดพฤติกรรมมนุษย์ได้

6.2. ทุกคนพยามรู้จักและเข้าใจตนเอง

6.3. ทุกคนต่างเข้าใจผู้อื่น และยอมรับตนเองอยู่แล้ว

6.4. ทุกคนมีสิทธิ์เลือกที่จะกระทำได้

6.5. การค้นคว้านั้นสำคัญเพราะความรู้ไม่ตายตัว